Bakgrund

En skattepliktig bilförmån uppkommer när en person för privat bruk i mer än ringa omfattning använder en bil som personen får använda på grund av anställning, uppdragsförhållande eller annan liknande grund.

Bilförmån är en schablonbeskattad förmån som påverkas av

 • bilens nybilspris
 • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck
 • om bilen är en miljöbil
 • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten och
 • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som hartagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

Under 2021 kommer flera regler som påverkar beräkningen av en bils förmånsvärde att justeras och nedan följer en genomgång av dessa. Skälet till justeringen är att förmånsvärdet mer ska vara jämförbart med kostnaden att äga motsvarande bil privat samt att bilförmånssystemet inte ska premiera innehav av fossildrivna fordon.

Miljöbilsregeln steg två upphörde den 1 januari 2021

Miljöbilar har oftast ett högre nybilspris än en jämförbar bil utan miljöteknik. Förmånsvärdet kan då sättas ner till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen utan miljöteknik.

För elbilar och laddhybridbilar som kan laddas från elnätet samt för gasbilar (inte gasol) fick nedsättningen av förmånsvärdet göras i två steg till och med 31 december 2020.

Först sätts förmånsvärdet ner till jämförbar bil utan miljöteknik, steg 1. Denna regel kommer att finnas kvar.

Därefter sattes miljöbilens förmånsvärde ner med 40 procent, men max 10 000 kronor, steg 2. Reglerna om 40 procents nedsättning gällde till och med 31 december 2020. Detta innebär att förmånsvärdet blir högre för den aktuella miljöbilen från och med 1 januari 2021.

Bonus/malus – nya nivåer 1 april 2021

Bonus-malus-systemet infördes 1 juli 2018. Systemet innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre fordonsskatt, malus. Bonus-malus-systemet påverkar endast lätta fordon.

I en proposition föreslås justeringar från och med den 1 april 2021 i systemet. Det innebär att malusdelen förändras på följande sätt:

 • Utsläppsgränsen från när förhöjd fordonsskatt tas ut sänks till 90 gram koldioxid per kilometer.
 • Den förhöjda fordonsskatten höjs genom att koldioxid­beloppet ökar till 107 kronor per gram om fordonet släpper ut mellan 90 och 130 gram koldioxid per kilometer och till 132 kronor per gram om fordonet släpper ut över 130 gram koldioxid per kilometer.

Den förhöjda fordonsskatten tas ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt. Bilar som blivit skattepliktiga före den 1 april 2021 påverkas inte. Eftersom fordonsskatten är en del av förmåns­värdet kommer förmånsvärdet för vissa bilar att bli högre.

För bonusdelen planeras följande ändringar:

 • Utsläppsgränsen för när ett fordon får ta del av bonus sänks till 60 gram koldioxid per kilometer. Detta görs för att öka incitamenten att välja bilar med lägre utsläpp.
 • Det högsta bonusbeloppet som ges till fordon som släpper ut noll gram koldioxid höjs till 70 000 kronor.
 • Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll blir 45 000 kronor.

Modellen för schablonbe­räkningen ändras 1 juli 2021

I en promemoria från Finans­departementet har det lämnats förslag på hur beräkningen av bilförmånsvärdet ska justeras. Detta görs genom att två delbelopp i schablonberäkningen ändras, det ränte­relaterade och det prisrelaterade beloppet. De nya reglerna ska användas för bilar som blir fordonsskattepliktiga från den 1 juli 2021. Redan nu registrerade bilar eller bilar som registreras till och med den 30 juni 2021 påverkas inte.

Bilförmånsvärdet enligt de nya reglerna beräknas på följande sätt:

 • Prisbasbeloppsdelen: 29 procent av ett prisbelopp
 • Räntedelen: Bilens nybilspris multiplicerat med 70 procent av statslåneräntan och en (0,01) procentenhet
 • Prisdelen: 13 procent av nybilspriset och
 • Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen.

Idag finns ytterligare en prisdel som brukar kallas för lyxbilstillägg. Denna del tas bort från och med 1 juli 2021.

Det som framförallt påverkar en höjning av förmånsvärdet enligt det nya systemet är prisdelen som höjs från dagens 9 procent
av nybilspriset till 13 procent. För en bil med ett nybilspris om 350 000 kronor ökar förmåns­värdet med 34 procent från cirka 51 500 kronor till 68 900 kronor per år.

Vid 52 procent i marginalskatt ökar förarens skattekostnad med cirka 9 000 kronor per år.