Vilka inventarier ger skatte­reduktion?

För att få skattereduktion ska man investera i sådana materiella inventarier som ger rätt till värdeminskningsavdrag. Det innebär att så kallade kortidsinventarier och inventarier av mindre värde, som man gör direktavdrag för, inte ger rätt till skattereduktion.

Inventarierna ska förvärvas genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt. I underlaget för skattereduktionen får det inte ingå utgifter för att anskaffa inventarier till den del försäkringsersättning lämnats eller för vilka annan skattereduktion getts.

Krav på innehavstid

Underlaget för skattereduktion omfattar endast inventarier som fortfarande tillhör näringsverksamheten vid utgången av det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller, om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022, det första beskattningsåret som avslutas efter detta datum. Syftet med denna begränsning är att förhindra inköp som enbart görs för att skapa en skattereduktion utan syfte att inventariet ska användas stadigvarande i verksamheten.

Vid omstruktureringar som fusion, fission och verksamhetsavyttring gäller en kontinuitetsprincip. Det innebär att inventarier fortfarande ska anses tillhöra näringsverksamheten vid utgången av det första beskattningsåret som skattereduktionen kan tillgodoräknas, även om ett annat företag övertagit inventarierna i samband med omstruktureringen.

Förvärv inom intressegemenskap

Inventarier som förvärvats från någon inom samma intressegemenskap kommer i vissa fall inte ge någon skattereduktion. Om inventariet har använts för stadigvarande bruk hos någon i intressegemenskapen får förvärvet inte alls ingå i underlaget för skattereduktion. Denna begränsning ska förhindra att inventarier säljs och köps inom en intressegemenskap endast för att skapa en skattereduktion.

Om inventarier inte använts för stadigvarande bruk får det värde som läggs till underlaget högst uppgå till inventariernas marknadsvärde vid förvärvet. Med denna begränsning förhindrar man att underlaget för skattereduktionen blåses upp genom felprissättning.

Vissa leasingsituationer

Skattereduktion ska inte ges när en tillgång fortfarande används i samma näringsverksamhet som tidigare. Därför kommer inventarier som hyrs ut eller har hyrts ut och efter förvärvet fortfarande används i samma näringsverksamhet som tidigare inte ge någon skattereduktion. Detsamma gäller för inventarier som fortfarande används i en näringsverksamhet som bedrivs av en person i samma intressegemenskap.

Anskaffning under 2021

Underlaget för skattereduktion omfattar endast inventarier som anskaffats under perioden 1 januari–31 december 2021. Vid bedömning av om inventarier anskaffats under 2021 ska samma princip användas som vid bedömningen av när värdeminskningsavdrag får påbörjas. Avgörande för denna bedömning är att leverans har ägt rum. För egentillverkade inventarier gäller att inventariet ska vara färdigställt senast på balansdagen.

Skattereduktion 2022

Skattereduktionen ska räknas av från skatten för det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller, om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022, det första beskattningsåret efter detta datum.

Exempel – fysisk person

Ellen driver ett jordbruk som enskild firma. Hon investerar i en ny traktor i september 2021. Traktorn kostar 600 000 kr. I skatteberäkningen till den deklaration som lämnas under våren 2023 medges en skattereduktion med 23 400 kr (3,9% av 600 000). Om Ellen inte kan utnyttja hela skattereduktionen på grund av andra skattereduktioner eller av annan anledning får hon spara outnyttjad skattereduktion till deklarationen 2024.

Exempel – juridisk person

Ett bolag med räkenskapsår 1 september – 31 augusti investerar i ett inventarium i september 2021. Anskaffningsutgift är 600 000 kr. Beskattningsåret avslutas 31 augusti 2022 men det är i skatteberäkningen för det beskattningsår som avslutas 31 augusti 2023 som skattereduktionen på 23 400 kr medges, det vill säga den deklaration som lämnas i mars/april 2024. Om bolaget inte kan utnyttja hela skattereduktionen får man spara outnyttjad skattereduktion till deklarationen 2025.

Delägare i handelsbolag

Om ett svenskt handelsbolag gör en investering ska rätten till skattereduktion föras över till delägarna. Underlaget för skattereduktionen fördelas till varje delägare med belopp som motsvarar delägarens andel av handelsbolagets inkomst.

Vi kan alldeles säkert förvänta oss en till ändringsbudget innan den 20 september då budgetpropositionen presenteras.