Annons
Branschaktuellt Redovisning

Bolag och brott: Samverkan för rätt insatser mot kriminella

Regeringen ska presentera vilka avsnitt från utredningen ”Bolag och brott” man vill gå vidare med genom lagförslag och beslut i riksdagen. Arbetet bereds nu i Regeringskansliet och är prioriterat.

– Vi jobbar i tät samverkan med Företagarna, Småföretagarna och Svenskt Näringsliv för att de förslag som kommer ska vara praktiskt genomförbara och effektiva mot brott i näringslivet. Det är främst ett större mandat och fler verktyg för myndigheterna vi efterfrågar, vår uppfattning är att det ger störst effekt i arbetet med att motverka organiserad brottslighet, säger Lena Lind, Förbundsdirektör och vd för Srf konsulterna.
Text: Håkan Edvardsson

Som Konsulten tidigare rapporterat är kärnan i Srf konsulternas remissvar densamma som svaren från Bolagsverket, Skatteverket och organisationerna som nämndes i ingressen.

I korthet vill aktörerna, i första hand, att myndigheternas brottsbekämpning skärps genom fler insatser och ökad myndighetssamverkan och, i andra hand, att brottets fullbordan försvåras, helst omöjliggörs, av redovisningskonsulter och andra de kriminella behöver för att underlätta och/eller möjliggöra brott genom bolag. Även Revisorsinspektionen och branschkollegorna i FAR lyfter i sina remissvar svårigheterna och tidsaspekten med att återinföra revisionsplikten för de minsta företagen.  

Svenskt Näringsliv

Claes Norberg är redovisningsexpert vid Svenskt Näringsliv. Han konstaterar att organisationen är ”väldigt aktiv” för att stoppa en ny reglering som tvingar alla bolag, även de minsta, att anlita en revisor. Utredningens egen beräkning sätter prislappen för företagen till 11 miljarder kronor. Det baseras på antagandet att cirka 550 000 aktiebolag skulle få en årlig kostnadsökning på i genomsnitt 20 000 kronor.

– Det är alltså en kostnad staten i så fall vältrar över på företagen, för att inte nämna de onödiga administrativa åtaganden som skulle följa av en återinförd revisionsplikt för alla aktiebolag. Då ska vi komma ihåg att revision inte är en tjänst som primärt är utformad för brottsbekämpning. Som alla vet görs revisionen oftast i efterhand, när ett brott redan har begåtts. Och inte ens när det rådde full revisionsplikt fram till 2010 kom det in särskilt många anmälningar om brottsmisstankar, konstaterar Claes Norberg.

Påverkar politiken

Svenskt Näringsliv fokuserar nu på dialog med politiken för att föra fram sina synpunkter och förslag, bland annat att även stämpling och uppvigling till bolagskapning ska kriminaliseras. Utredningen stannar vid att själva kapningen ska vara brottslig.

– I påverkansarbete ökar samverkan genomslaget. Dialogen och kontakten med Srf konsulterna, Företagarna och Småföretagarna ger en bred bild av redovisningsbranschens och företagens villkor och stärker allas vår sak i dialogen med beslutsfattarna. Det är också glädjande i sig att vi kan enas bakom vår ambition och våra insatser för att stoppa den ökande ekonomiska brottsligheten som plågar såväl företagen som samhället i stort, säger Claes Norberg.

Claes Norberg ingick i utredningen ”Bolag och brott” som expert tillsammans med Mikael Carlson, Srf konsulterna, Pontus Lindström, Företagarna, och Caroline Szyber, Småföretagarnas Riksförbund. Tillsammans skrev de ett särskilt yttrande med en lång rad argument mot ett återinförande av revisionsplikten till utredningen (se länken Utredningen nedan, sidan 521).

Auktoriserad konsult

I det pågående påverkansarbetet lyfter Srf konsulterna fram sina argument mot revisionsplikt och sina egna förslag för att hindra att bolag används för brottslig verksamhet. Redovisningsexpert Claes Eriksson har författat remissvaret. 

– Ett av våra förslag, om nu mer ska läggas på näringslivet, är att det ska krävas specifikt riktade granskningar med intyg från en extern part, exempelvis en oberoende Auktoriserad Redovisningskonsult, när företag exempelvis söker olika sorters bidrag. Det är en lösning som är effektiv för att förhindra brott och möjlig att på förhållandevis kort tid genomföra i praktiken, konstaterar Claes Eriksson.

– Utredningen Bolag och Brott kommer fram till att ett återinförande av revisionsplikten inte är genomförbart förrän 2030 eftersom det i praktiken är brist på revisorer i dag. Detta faktum understryker också att det inte är den mest effektiva åtgärden för att hindra brottslighet i bolag i dag. Vår bransch och den kompetens som finns hos våra Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter bidrar redan idag till att flertalet av landets små och medelstora företag befinner sig på rätt sida om lagstiftningen och gör rätt för sig. Att fler företag anlitar auktoriserade konsulter ger snabbare effekt i kombination med att myndigheterna får bättre möjligheter att arbeta proaktivt, menar Lena Lind, Förbundsdirektör och vd för Srf konsulterna.
– Frågan om kriminalitet i näringslivet är högt upp på den politiska agendan. Det är viktigt att alla förslag utvärderas ordentligt. Men revisionsplikt är en åtgärd som kommer att få ytterst begränsad effekt samtidigt som seriösa företag drabbas av stora kostnader, säger Claes Norberg, redovisningsexpert vid Svenskt Näringsliv.
– Att ge myndigheter möjlighet att ålägga revision på ett bolag som inte följt lagar och regler, kräva revision i vissa riskbranscher och kräva revision med intyg för att ett företag ska få ta del av statliga medel skulle alla vara bättre, mer precisa och mer rättvisa åtgärder för att förhindra brott än att införa en allmän revisionsplikt, konstaterar Claes Eriksson, redovisningsexpert vid Srf konsulterna.

Bolag och brott

Utredningen hette först ”Bolaget som brottsverktyg” och startades av den förra regeringen 2021. Utredningen ”Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag” och remissvaren bereds nu på Justitiedepartementet. Remisstiden gick ut 15 december 2023.

Utredningen >>

Srf konsulternas remiss >> 

Övriga remisser >>

 

Läs också:

Bolag och brott: Förbundsordföranden om redovisnings- och lönebranschens viktiga roll 

Bolag och brott: Bankföreningen vill se obligatorisk auktorisation

Remissvar till Bolag och brott: ”Stärk rollen för Auktoriserade Redovisningskonsulter”

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons