Annons
Juridik Juristen har ordet

Deponering av pengar hos länsstyrelsen

Genom att utnyttja möjligheten att deponera/nedsätta pengar hos länsstyrelsen kan du undvika att bli påförd dröjsmålsränta eller att som hyresgäst eller arrendator bli uppsagd på grund av att du inte betalat hyran eller arrendet i tid. Men det gäller att göra det på rätt sätt.
Text: Srf konsulterna
Annons

Den gamla lagen om nedsättning av pengar hos myndighet från 1927 ger dig möjlighet att i vissa fall betala en skuld du har genom att betala beloppet till länsstyrelsen. Betalning anses då ha skett till den som ska ha pengarna. Den du är skyldig pengar kan då inte kräva dig på dröjsmålsränta med hänvisning till att du betalat för sent, förutsatt naturligtvis att betalningen till länsstyrelsen har skett i rätt tid.

Du har rätt att nedsätta pengar hos länsstyrelsen när

  • den du ska betala till vägrar ta emot betalning
  • du är förhindrad att betala på grund av omständighet som är beroende av den som ska ha betalt, till exempel att han är sjuk eller bortrest
  • du inte vet vem som ska ha betalt
  • två eller fler kräver betalning och du inte vet vem som har rätt att ta emot betalning.

För att få nedsätta pengar måste du anse dig vara skyldig att betala det belopp som nedsätts. Har du till exempel köpt en vara som du anser är felaktig kan du inte nedsätta betalningen i avvaktan på att tvisten blir löst.

Du måste själv, så fort som möjligt efter att du fått länsstyrelsens beslut, underrätta den som har rätt till pengar om att beloppet satts ned hos länsstyrelsen.

Deponering av hyra eller arrende

Enligt åttonde respektive 12 kapitlet jordabalken finns möjlighet att betala hela eller del av en hyra eller arrendeavgift till länsstyrelsen. En sådan betalning som görs i rätt tid får till följd att fastighetsägaren/hyresvärden inte kan göra gällande att hyresrätten eller arrenderätten blivit förverkad på grund av att du betalat för sent.

Som hyresgäst eller arrendator kan du deponera betalningen hos länsstyrelsen när du anser dig

  • ha rätt till reducerad hyra eller avgift på grund av hinder i ditt nyttjande som du själv inte vållat
  • ha rätt till ersättning för skada enligt jordabalken …
  • ha rätt till ersättning för att du på egen bekostnad har avhjälpt en brist
  • ha en fordran på fastighetsägaren som inte behöver grundas på ditt hyres- eller arrendeförhållande.
  • ha en fordran på grund av en för hög hyres- eller arrendebetalning vid tidigare tillfälle
  • vara oense med fastighetsägaren om storleken på det belopp du ska betala när det till exempel finns en förhandlings-, bränsletilläggs- eller indexklausul i avtalet.

Belopp som kan deponeras

Det är endast den del av hyran eller arrendet som du anser att du inte ska betala som kan deponeras. Resterande del måste du alltid betala. Hur stort belopp som är skäligt att deponera måste du själv bestämma. Det kan inte länsstyrelsen avgöra. Om du mot bättre vetande eller som en stridsåtgärd deponerar ett för stort belopp kan din hyresrätt eller arrenderätt förverkas. Detsamma gäller om du betalar in beloppet för sent till länsstyrelsen.

Ansökan

Vill du deponera pengar bör du använda länsstyrelsens ansökningsblankett. Där framgår vilka uppgifter som krävs för att din ansökan ska innehålla fullständiga uppgifter. Bland annat ska uppgift lämnas om hyres- eller arrendeförhållandet, förfallodagen för det deponerade beloppet och grunden för avdraget. Hur avdragsbeloppet beräknats bör också framgå. Om ansökan är ofullständig och inte kompletteras avvisas den.

Säkerhet

För att få deponera måste du som är hyresgäst eller arrendator ställa en säkerhet i form av pant eller borgensförbindelse. Den är avsedd att täcka eventuella rättegångskostnader och dröjsmålsränta som fastighetsägaren kan ha rätt till om han i en rättsprocess förklaras ha rätt att få ut det deponerade beloppet.

Som pant accepterar länsstyrelsen normalt lägst 10 procent av det deponerade beloppet.

Betalning

Pengarna anses deponerade först när de bokförts på länsstyrelsen konto. Du bör därför betala in det belopp som ska deponeras inklusive eventuell pant i god tid. Ange tydligt vad inbetalningen avser.

Fastighetsägarens agerande

Länsstyrelsen skickar beslutet om att deponeringen beviljats samtidigt till både dig och till fastighetsägaren.

Vill fastighetsägaren komma åt depositionen ska han inom tre månader visa att han har stämt dig vid domstol eller att han har träffat en överenskommelse med dig.

Gör han inte det kan du begära att det deponerade beloppet återbetalas. Fastighetsägaren förlorar inte i ett sådant fall sin eventuella rätt att få betalt utan endast den trygghet depositionen utgör. Ditt skydd kvarstår dock mot vräkning eller att arrenderätten förverkas på grund av sen betalning. Fastighetsägaren kan dock fram till dess hans fordran preskriberas stämma dig vid domstol och få betalt.

Utbetalning

För att få ut det belopp som deponerats ska en särskild blankett fyllas i och skickas till länsstyrelsen.

Genom att deponera hela eller del av hyran eller avgiften kan du på ett relativt enkelt sätt testa om fastighetsägaren tycker att det är mödan värt att processa om det deponerade beloppet. Har du ett sakligt skäl för deponeringen och beloppet står i rimlig proportion till bristen eller hindret i nyttjanderätten, torde de flesta fastighetsägare acceptera depositionen. Å andra sidan riskerar du att fastighetsägaren stämmer dig vid domstol och att han vinner processen. Det kan medföra att du måste ersätta fastighetsägaren för hans rättegångskostnader.

Aktuella artiklar
Annons