Självständigt bedriven näringsverksamhet

När ett företag fakturerar ett annat företag kan frågan uppkomma om betald ersättning är en intäkt i en yrkesmässigt och självständigt bedriven näringsverksamhet.

 • Är svaret ja ska ersättningen beskattas i företaget.
 • Är svaret nej ska ersättningen istället beskattas som inkomst av tjänst hos den person som har utfört uppdraget.

Frågan om beskattning ska ske hos bolaget eller hos den person som har utfört uppdraget ska prövas utifrån en helhetsbedömning av samtliga omständigheter. Det är framförallt det så kallade självständighetsrekvisitet som ska prövas, det ska alltså bedömas om den person som har utfört uppdraget eller dennes företag är självständigt i förhållande till det uppdragsgivande bolaget.

Vid bedömningen av om en uppdragstagares verksamhet bedrivs självständigt ska det enligt 13 kap. 1 § 2 st inkomstskattelagen (1999:1229) särskilt beaktas

 1. vad som avtalats med uppdragsgivaren
 2. i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och
 3. i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i dennes verksamhet.

Partsavsikt, beroende och inordning hos uppdragsgivaren

Avtalet bör visa parternas avsikt att ingå ett uppdragsavtal, vilket kan styrkas av villkoren för uppdraget. Viktiga omständigheter enligt förarbetena, prop. 2008/09:62, är:

 • fördelningen av ansvar och risk och
 • rätten att anta andra uppdrag parallellt eller rätten att tacka nej till fler uppdrag från uppdragsgivaren.

Även om en uppdragsgivare bestämmer ramen för vad som ska utföras bör uppdragstagaren ha rätt att bestämma hur arbetet ska utföras samt var och när arbetet ska ske beroende på uppdragets art. Den andra och tredje punkten i lagtexten tar sikte på relationen mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren samt hur arbetet bedrivs. Omständigheter som påverkar är bland annat:

 • om uppdragstagaren står under uppdragsgivarens arbetsledning
 • uppdragstagarens rätt att anlita medhjälpare och att låta någon annan utföra arbetet
 • rätten att ha fler uppdragsgivare och möjligheten att anta andra uppdrag och att tacka nej till erbjudna uppdrag
 • om verksamheten utförs i uppdragsgivarens lokaler och med dennes verktyg
 • antalet uppdragsgivare och
 • uppdragets varaktighet.

Förhandsbesked om självständigt bedriven näringsverksamhet

I samband med en omstrukturering har just denna fråga ställts till Skatte­rättsnämnden, SRN, dnr 68-19/D. Omständigheterna i ärendet är omfattande och detaljerade. Vi går därför inte in närmare på dessa utan vi fokuserar istället på SRNs resonemang om vad som är viktigt att beakta för att det ska vara fråga om självständigt bedriven näringsverksamhet.

Enligt förutsättningarna ska de bolag som är uppdragsgivare genomföra en omstrukturering för att möjlig­göra delägande i större utsträckning och därmed göra det enklare att nyrekrytera. Nya med­arbetare ska kunna bygga upp värde i ett eget bolag och få möjlighet till aktieutdelning. Dessa nya bolag är uppdragstagarna.

Adam är anställd hos en uppdragsgivare och kommer efter omstruktureringen att vara en uppdragstagare genom sitt nya bolag. Bertil är inte anställd inom koncernen och kommer också att bli en uppdragstagare genom sitt bolag.

Enligt SRN framgår det att syftet med den planerade omstruktureringen är att personer som är gruppledare ska kunna ta del av resultatet i verksamheten genom att bli delägare, eventuellt genom eget bolag, och därmed kunna få utdelning istället för lön.

Dessutom kommer utdelningen inte att träffas av de så kallade 3:12-reglerna då ett utomstående ägande i betydande omfattning är inplanerat.

Omständigheter som ska beaktas enligt SRN

 • Utgångspunkten för bedömningen är vad som har avtalats mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.
 • Om uppdragsgivarens avsikt har varit att tillgodogöra sig en viss persons skicklighet och om tjänsten har utförts av denne personligen eller om uppdragstagaren haft möjlighet att anställa någon annan person för att utföra tjänsten.
 • Längden på uppdraget.
 • Formerna för och beräkningen av ersättning.
 • Om den som utfört arbetet haft att inordna sig i uppdragsgivarens organisation och underställa sig dennes arbetsledning.
 • Vem som tagit den ekonomiska risken.
 • Uppdragstagarens möjlighet att samtidigt utföra arbete åt andra uppdragsgivare.
 • Tidigare anställningsförhållande samt ägarsamband mellan parterna.

En del omständigheter talar enligt SRN för medan andra talar emot att en uppdragstagare bedriver självständig näringsverksamhet. För det aktuella fallet lyfter SRN fram följande.

Omständigheter som talar emot självständighet är att:

 • uppdragsgivarna kommer att ha stort inflytande över den verksamhet som ska bedrivas och
 • Adam för närvarande är anställd hos uppdragsgivaren.

Omständigheter som talar för självständighet är att:

 • uppdragstagarna ska självständigt tillhandahålla tjänster och produkter för uppdragsgivarnas räkning och till deras kunder
 • uppdragstagarna ska skaffa nya kunder inom ramen för sin verksamhet
 • uppdragstagarna har rätt att anlita underkonsulter för sitt uppdrag
 • uppdragstagarna ansvarar för samtliga driftskostnader och står den ekonomiska risken för bristande betalning med mera och
 • uppdragstagarna står för all skada som uppkommer med anledning av utförandet gentemot uppdragsgivaren, oberoende av om detta krav framställs direkt mot dem eller direkt mot en uppdragsgivare.

Vid en helhetsbedömning kommer SRN sammanfattningsvis fram till att ersättningarna från uppdragsgivarna ska tas upp i uppdragstagarnas bolag. Det har enligt SRN ingen betydelse för bedömningen om Adam äger sina aktier i det nya bolaget direkt eller indirekt, eller om Bertil först köper in sig och tar anställning i ett externt bolag som sedan anpassas till verksamheten.

SRN kommer även fram till att skatteflyktslagen inte är tillämplig.

Förhandsbeskedet är inte överklagat.