Annons
Juridik Juristen har ordet

Förvärv i god tro

En situation som inte är allt för ovanlig är att en företagare köper en maskin som det senare visar sig att säljaren inte var ägare till och därför inte hade rätt att sälja. Men köparen kan trots det i vissa fall få behålla det han köpt.
Text: Srf konsulterna
Annons

Den som säljer till exempel en maskin har ett ansvar för att maskinen motsvarar vad köparen med fog har anledning att förvänta sig. Men det är inte bara maskinens fysiska beskaffenhet som kan vara fel. Det kan även finnas rättsliga fel. Maskinen kan till exempel tillhöra någon annan än säljaren eller någon kan ha panträtt eller liknande i den. I ett sådant fall uppstår i regel en konflikt mellan den ursprunglige säljaren och den nye köparen om han köpt maskinen i god tro.

Två principer

Enligt lagen om godtrosförvärv av lösöre från 1986 finns det två olika principer för att lösa denna typ av konflikter. Enligt extinktionsprincipen blir den godtroende köparen ägare till maskinen och den tidigare ägarens äganderätt upphör i och med godtrosförvärvet. Den tidigare ägaren har dock rätt att få tillbaka maskinen mot lösen.

Den andra principen, som kallas vindikationsprincipen, innebär motsatsen. Den ursprunglige ägarens rätt består och att han har rätt att få tillbaka egendomen från den godtroende köparen utan att betala lösen.

Stöldgods

Det är inte möjligt att göra godtrosförvärv av stöldgods. Den som blivit bestulen på till exempel en maskin, förblir ägare till den även om någon köper den i god tro. Den som blivit bestulen kan alltså vända sig till den godtroende köparen och kräva att få tillbaka maskinen utan att betala någon ersättning. Det är alltså vindikationsprincipen som tillämpas i sådana fall.

Den som blivit bestulen får dock inte vara passiv utan måste kräva tillbaka maskinen inom sex månader från det att han fick eller måste antas ha fått kännedom om var den finns. Gör han inte det övergår äganderätten till den godtroende köparen.

Samma princip tillämpas när egendom frånhänts ägaren genom rån, tillgrepp av fortskaffningsmedel eller egenmäktigt förfarande.

Självtäkt

Observera att lagen inte ger någon rätt till den som blivit bestulen att själv ta tillbaka egendomen om den påträffas. Rubbar man på det sättet olovligen någon annans besittning för att själv ta sig rätt, gör man sig skyldig till ett brott som kallas självtäkt.

Äganderättsförbehåll

När en maskin säljs på avbetalning förekommer det att den överlåts med äganderättsförbehåll. Det innebär att maskinen är säljarens egendom till dess den är fullt betald. Om köparen inte fullgör sina betalningar enligt överlåtelseavtalet kan säljaren ta tillbaka maskinen med hänvisning till äganderättsförbehållet. Först efter att maskinen blivit fullt betald är köparen behörig att sälja den. Sker en försäljning i strid med äganderättsförbehållet kan en godtroende köpare bli ägare till maskinen. I detta fall tillämpas extinktionsprincipen.

För att köparen av maskinen ska anses ha förvärvat den i god tro måste dock vissa förutsättningar vara uppfyllda.

  • Säljaren måste vid köpet faktiskt inneha maskinen. Men det räcker med så kallad medelbar besittning som innebär att han innehar maskinen även om han till exempel lämnat den till en verkstad för reparation.
  • Överlåtelsen måste ha skett genom ett giltigt köp, byte eller gåva. Enligt lagen om godtrosförvärv av lös egendom är det inte möjligt att göra ett godtrosförvärv genom arv, testamente eller bodelning.
  • Köparen måste ha fått maskinen i sin besittning.
  • Köparen måste vara i god tro vad gäller säljarens behörighet att sälja maskinen vid tidpunkten när avtal träffas fram till dess maskinen överlämnas. Ond tro som uppstår därefter är inget hinder för ett godtrosförvärv.

God tro

Lagen ställer följande krav på en godtroende köpare:

”En förvärvare skall anses ha varit i god tro endast om det är sannolikt att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen.”

Köparen har enligt rättspraxis en långtgående undersökningsplikt när det gäller att ta reda på säljarens behörighet. Undersökningsplikten är dessutom strängare när det är fråga om köp av egendom som brukar överlåtas med äganderättsförbehåll eller som brukar användas av andra än ägaren, till exempel bilar eller andra motorfordon.

Som köpare kan det vara lämpligt att be att få ta del av säljarens eget köpekontrakt och säljarens kvitto på att hans köp är fullbetalt. Ett alternativ kan vara att ta kontakt med tidigare ägare.

Lösen

Den som blivit av med maskinen på grund av att köparen gjort ett giltigt godtrosförvärv har dock rätt att få tillbaka den mot lösen. Lösenbeloppet motsvarar normalt köparens utgifter för den köpta maskinen. Den som vill lösa till sig maskinen ska kräva att få göra det inom sex månader från det att han fick eller måste antas ha fått kännedom om var den finns. Gör han inte det har han förlorat rätten att få tillbaka den.

Hävd

Den som i god tro köpt en stulen maskin eller annat lösöre och därefter under tio år innehaft egendomen med äganderättsanspråk erhåller äganderätt till egendomen på grund av hävd. En förutsättning för det är att köparen under hela innehavstiden varit i god tro. Den ursprunglige ägaren kan dock även i detta fall få tillbaka det som stulits från honom enligt reglerna för lösen.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons