Annons
Branschaktuellt Redovisning

Inga restriktioner – Men fortfarande frågor att hantera

Från och med 29 september har de flesta restriktioner avseende corona tagits bort. För många företag kommer det att betyda en hel del. Det finns däremot fortfarande företag som har stödansökningar kvar att hantera, företag som fortfarande har problem med att överleva, de som funderar över nedskrivningar och information i samband med upprättande av årsredovisningar, de som funderar över möjligheten att återigen ta utdelning, med mera. Av den anledningen har jag i denna artikel samlat lite information om vad som är aktuellt samt värt att påminna om. Artikeln är ingen komplett redogörelse, den lyfter ett antal saker vi fortfarande får frågor om med anledning av pandemin.
Text: Claes Eriksson
Annons

Möjlighet att göra ny anmälan om avstämning av korttidsstöd

Av olika anledningar finns det företag som missade att lämna in avstämning avseende korttidsstöd i tid. I princip undantagslöst har det lett till att företagen förlorat stödet för den period avstämning inte registrerats i tid. Redan drabbade företag har drabbats extra hårt när de inte fått ett stöd de uppenbarligen har rätt till.

Nu kommer en lagändring som gör det möjligt för dessa företag att göra ny anmälan om avstämning. Lagändringen avser stöd under perioden 16 mars 2020 – 30 juni 2021. Har en arbetsgivare fått beslut om återbetalning av preliminärt stöd får de ge in en ny anmälan om avstämning under förutsättning att:
– grunden för beslutet är att anmälan om avstämning inte getts in i rätt tid, och
– beslutet om återbetalning har vunnit laga kraft.

Lagstiftningen ska enligt propositionen träda i kraft 1 januari 2022 och företagen har på sig fram till april att skicka in ny avstämning.

Det införs också nya rutiner som innebär att myndigheten måste skicka ut en påminnelse i de fall avstämning inte har kommit in i tid. Det hjälper inte alla de företag som fått beslut om återbetalning, men de som söker stöd för juli 2021 och framåt kommer att få en påminnelse i de fall de av någon anledning missar att skicka in avstämning.

Vad gäller för redovisningen?
Ett företag som fått betala tillbaka stödet ska inte ha redovisat någon intäkt för stödet i något bokslut. Men hur blir det nu när stödet faktiskt ser ut att kunna erhållas? Bokföringsnämnden kom under 2020 ut med ett särskilt allmänt råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. I det anges vissa förutsättningar för att stöd till följd av pandemin ska få redovisas som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till. En förutsättning är att stödet grundas på en vid tidpunkten för avgivande av årsredovisningen utfärdad författning.

Lagen om att kunna göra en ny anmälan om avstämning är inte utfärdad än. Därmed kan ingen intäktsredovisning göras av de företag som fått betala tillbaka stödet, men nu på goda grunder kan anta att de kommer att få stödet. Det räcker inte med att det finns en proposition för att kunna intäktsredovisa.

Ytterligare krav är att företaget vid tidpunkten för avgivandet av årsredovisningen bedömer att det med rimlig säkerhet kommer att uppfylla villkoren för stödet och med rimlig säkerhet kommer att erhålla stödet. Det blir bedömningar som ska göras när årsredovisning upprättas, men återigen under förutsättning att lagen är utfärdad.

Har du frågor kring redovisning av stöd med anledning av pandemin hänvisar jag till vår FAQ om redovisning av stöd kopplade till corona.

Hur ska tillgångar värderas?

Redovisningsmässigt är det ingen skillnad på hur tillgångar ska värderas med anledning av pandemin. Självklart ställs däremot frågan mer på sin spets när företagets kunder kanske får betalningsproblem eller det säljs mindre och inkuransen i lagret ökar.

Omvärderingar av omsättningstillgångar är i grunden en bokslutsfråga. Men värdefrågan kan vara aktuell även under innevarande år. Enligt aktiebolagslagen ska en kontrollbalansräkning upprättas under vissa förutsättningar. Det är en bedömning som ska göras löpande. Enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen ska bedömningen baseras på tillämplig lag om årsredovisning. Det innebär att nedskrivningsbehov måste beaktas när ett aktiebolag ska bedöma om det finns behov av att upprätta kontrollbalansräkning.

Srf Redovisningsgrupp har skrivit om dessa värderingsfrågor i vägledningen Värdering av enskilda tillgångar med anledning av spridningen av corona.

Vilken information ska lämnas i årsredovisningen?

Även om samhället öppnar upp och det förhoppningsvis går bättre för företagen är det många företag som drabbats hårt av pandemin. Det finns både krav och skäl att upplysa om detta på olika sätt i årsredovisningen. Det är inte högsäsong för upprättande av årsredovisningar nu, men det finns ändå en hel del företag med brutna räkenskapsår som arbetar med att färdigställa årsredovisningar nu.

I förvaltningsberättelsen ska företaget lämna information om speciella omständigheter som i särskild grad berör företaget och väsentliga händelser under räkenskapsåret. Företaget ska också i not lämna upplysningar om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut. Men vad innebär detta i praktiken? Srf Redovisningsgrupp har lämnat vägledning om vilken information som bör lämnas samt gett förslag på skrivningar. Vägledningen har uppdaterats och gäller för bokslut per sista april 2021 och senare.

När kan utdelning tas?

För omställningsstödet och stödet för korttidsarbete finns det särskilda regler för rätten att ta utdelning om företaget inte ska bli återbetalningsskyldiga för erhållet stöd. Dessa regler är inte helt enkla och (givetvis) heller inte identiska för de olika stöden.

Vad gäller omställningsstödet finns vissa givna tidpunkter beroende på för vilken period stöd har sökts.

Vad gäller stödet för korttidsarbete gäller att utdelning inte får tas upp till 6 månader efter det att stödperioden gått ut.

Srf konsulterna har tagit fram en film som förklarar reglerna och en mall som kan användas som stöd för enskilda fall. Du hittar filmen och mallen på Srf konsulternas coronasida högst upp under Verktyg och hjälpmedel.

Vilka stöd är fortfarande aktuella?

Det finns några stöd som fortfarande går att söka.

Stöd vid korttidsarbete
Den tillfälliga lagen om stöd vid korttidsarbete i vissa fall gäller endast fram till sista september. Den är fortfarande aktuell i det avseendet att ansökan för perioden juli till september ska komma in till Tillväxtverket under perioden 3 – 30 november. Tillväxtverket har lämnat mer information om detta på sin webbplats.

Det kommer gå att söka stöd vid korttidsarbete avseende oktober och framåt också. Den paragraf som infördes i lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete gäller även fortsättningsvis.

I och med att den tillfälliga lagen upphör att gälla ändras kriterierna för att erhålla stöd. Det är oklart hur ”tuffa” Tillväxtverket kommer att vara i sin tolkning av lagen. Ett exempel som kan nämnas är att enligt lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska de ekonomiska svårigheterna rimligen inte ha kunnat förutses. När vi nu varit mitt uppe i pandemin ska bolagen från och med oktober kunna motivera att de inte kunnat förutse svårigheterna. Hur en sådan bedömning ska göras och sedan tolkas av Tillväxtverket är oklart.

Tillväxtverket lämnar på sin webbplats mer information om förutsättningar för att vara berättigad stöd enligt den permanenta lagen och vilka villkor som gäller.

Evenemangsstöd
Det finns ett beslut om evenemangsstöd till och med sista december 2021. Stödet förutsätter däremot att evenemanget inte kan genomföras eller måste begränsas i väsentlig stor utsträckning till följd av restriktioner med anledning av spridningen av covid-19. I och med att restriktionerna i princip inte finns kvar kommer stödet inte kunna nyttjas i någon större omfattning.

Omställnings- och omsättningsstöd
Stödperioderna löper ut sista september. Även här gäller att ansökan pågår ett tag till. Se Skatteverkets information om omställningsstödet och Boverkets information när det gäller omsättningsstöd.

Skattefria förmåner
Sist kan noteras att den tillfälligt slopade förmånsbeskattningen på gåvor till anställda om 2 000 kronor gäller fortfarande. Även den tillfälliga skattefrihet för de som har tillgång till fri parkering vid sin arbetsplats gäller till 31 december 2021.​

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons