Annons
Juridik Juristen har ordet

Lagfart

En fastighetsägare ska vara inskriven i fastighetsregistret som ägare till sin fastighet. Det motiveras bland annat av behovet av ett tillförlitligt underlag för fastighetskrediter och behovet av offentlig kontroll.
Text: Srf konsulterna
Annons

Den som blir ägare till fast egendom är skyldig att ansöka om lagfart inom tre månader från det att förvärvshandlingen upprättades. Sådan ansökan görs hos Lantmäteriet som är inskrivningsmyndighet, IM. Lämnas inte en sådan ansökan in inom föreskriven tid kan IM förelägga förvärvaren att ansöka om lagfart. Men det inträffar mycket sällan. Anledningen till det är att IM helt enkelt inte får reda på att någon förvärvat fastigheten.

Om köpeavtalet innehåller ett återgångsvillkor eller om förvärvet är beroende av tillstånd från en myndighet börjar tremånadersfristen att löpa först sedan återgångsvillkoret inte längre kan leda till återgång eller tillstånd meddelats.

Dödsbo

När en fastighetsägare avlider övergår äganderätten till dödsboet. Men dödsboet behöver inte ansöka om lagfart om den avlidnes fastighet genom arvskifte går direkt till en eller flera arvingar. Vill dödsbodelägarna däremot sälja fastigheten och låta köpeskillingen ingå i arvskiftet, måste dödsboet först ansöka om lagfart. Reglerna om lagfart bygger på att lagfarterna ska bilda en sammanhängande kedja.

Ansökan

Inskrivningsärenden behandlas på sju orter i landet. Dessa orter är Hässleholm, Eksjö, Uddevalla, Norrtälje, Mora, Härnösand och Skellefteå.

Ansökan ska lämnas på papper eller via en e-tjänst hos IM. Den ska innehålla uppgifter om sökandens namn, personnummer och postadress. Telefonnummer till bostaden eller arbetsplatsen ska anges om sökanden inte företräds av ställföreträdare eller av ombud. Ställföreträdare eller ombud ska lämna motsvarande uppgifter.

Förvärvet

Förvärvshandlingen, som kan vara köpebrev, köpekontrakt, gåvobrev, bytesavtal eller bouppteckning, ska ges in i original och en bestyrkt kopia. Originalhandlingar skickas tillbaka till ingivaren. Om en bouppteckning används som förvärvshandling ska den först ha registrerats hos Skatteverket.

Är den som överlåter fastigheten gift ska överlåtelsen godkännas av make/maka. Om dennes personnummer anges i överlåtelsehandlingen behövs normalt inget personbevis. I annat fall krävs att personbevis lämnas i samband med ansökan. Det beställs hos Skatteverket och får vara utfärdat tidigast en månad före förvärvet.

Avser köpet ett område som ska avstyckas från en fastighet ska stamfastighetens registerbeteckning anges i köpehandlingen. Området ska beskrivas noggrant, till exempel genom att läge och gränser anges i köpehandlingen eller genom att området ritas in på en karta som bifogas köpehandlingen.

Har avstyckning skett sedan köpehandlingen upprättades ska lantmäterihandlingarna som avser avstyckningen skickas in med ansökan om lagfart.

Om taxeringsvärde inte finns för året före det år då lagfart söks ska förvärvaren lämna in ett värdeintyg. Värdeintyget ska bland annat visa värdet av fastigheten då förvärvshandlingen upprättades. Intyget ska vara utfärdat av en sakkunnig, exempelvis lantmätare, byggnadsingenjör eller särskild värderingsman.

Prövning

När ansökan kommit in till IM kontrolleras bland annat att förvärvshandlingen formellt är i ordning. Men det är viktigt att notera att granskningen endast är formell. Det innebär att beviljad lagfart inte medför att ett ogiltigt förvärv blir giltigt. Den som vill åberopa att ett förvärv är ogiltigt kan alltså få sin talan prövad även om lagfart beviljats.

Om IM vid sin formella granskning kan konstatera att förvärvet är civilrättsligt ogiltigt ska lagfartsansökan avslås.

Lagfart beviljas

Är köpet till exempel beroende av makes samtycke, myndighets tillstånd eller finns ett återgångsvillkor får förvärvaren bara vilande lagfart i avvaktan på att samtycke eller tillstånd ges eller att villkoret spelat ut sin roll. Många väntar dock med att ansöka om lagfart eftersom tremånadersfristen börjar löpa först sedan återgångsvillkoren inte längre kan göras gällande. Men genom att ansöka om lagfart i förväg och beviljas en vilande lagfart förhindras till exempel att en eventuell senare förvärvare gör ett godtrosförvärv.

I samband med att lagfart beviljas beläggs förvärvet med stämpelskatt. Den uppgår till 1,5 procent av fastighetens värde, vilket är det högsta beloppet av köpeskillingen och taxeringsvärdet för året före det år lagfart beviljas. Är förvärvaren en juridisk person uppgår stämpelskatten till 4,25 procent. Vissa förvärv är fria från stämpelskatt, till exempel gåva och familjerättsliga förvärv.

När IM skriver ut bevis om lagfart tar myndigheten samtidigt ut en expeditionsavgift. Den uppgår för närvarande till 825 kronor.

Parterna emellan är det köparen som ska stå för stämpelskatten vid en ansökan om lagfart. I förhållande till staten är dock båda parter solidariskt ansvariga,

Tomträtt

Inskrivningsrättsligt jämställs tomträtt med äganderätt. Förvärvaren ska således ansöka om inskrivning för sitt förvärv inom samma tidsfrist som vid ett motsvarande äganderättsförvärv. Förutsättningarna för att ansökan ska beviljas, förklaras vilande eller avslås är desamma.

Min Fastighet

Äger du en fastighet kan du som privatperson gratis få del av de uppgifter som finns avseende din fastighet i IMs fastighetsregister. Har du en e-legitimation hämtar du uppgifterna på lantmäteriets sajt lantmateriet.se under fliken Min Fastighet.

Aktuella artiklar
Annons