Annons
Juridik

Lös ut en kompanjon med riktad utdelning

Utdelning som endast betalas ut till en av två delägare, i samband med att denne vill bli utköpt ses som en del av ersättningen för aktierna. Där­med ska den riktade utdelningen inte ses som ersättning för arbete och inte beskattas i tjänst. Det framgår av en dom från Högsta förvaltnings­domstolen.
Text: Alexandra Wallerius
Annons

Fallet

En av två delägare i ett fåmansföretag ska flytta utomlands och vill därför sälja sina aktier till den kvarvarande ägaren. Bolagets marknadsvärde är drygt en miljon kronor. Utköpet ska ske genom att utdelning det aktuella året endast lämnas med ett belopp motsvarande delägarens gränsbelopp på 432 tkr. Därefter köper kvarvarande ägare aktierna för det nominella värdet, 25 tkr. Resterade del upp till marknadsvärdet tas ut som lön.

Frågan i målet gällde om utdelningen skulle beskattas på annat sätt än utdelning på kvalificerade aktier. Skatteverket menade att den skulle beskattas som lön, alternativt fördelas mellan de båda delägarna.

Högsta förvaltningsdomstolen

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen saknas i allmänhet anledning att behandla belopp, som enligt beslut på bolagsstämma betalas ut till aktieägare, som annat än utdelning. Då det finns en direkt koppling mellan en aktieägares arbetsinsatser i bolaget och utdelningen kan det bli aktuellt att betrakta utdelningen som ersättning för arbetsprestation.

I det aktuella fallet har alla aktier i bolaget lika rätt till utdelning och har inget att göra med ägarnas arbetsinsatser. Orsaken är istället att den ene av dem slutat att arbeta i bolaget och av det skälet vill överlåta sina aktier. Den riktade utdelningen är en del av ersättningen för aktierna. Därmed saknas anledning att behandla utdelningen som ersättning för arbetsprestation. Inte heller ska den andra delägaren beskattas för att ha avstått utdelning till förmån för sin kompanjon.

Kommentar

Enligt tidigare praxis ska olika utdelning på aktier av samma aktieslag beskattas i tjänst om olikheten kan kopplas till arbetsprestation. I RÅ 2000 ref. 56 bedrev delägarna olika delar av verksamheten. Utdelningen varierade beroende på lönsamheten i varje delägares verksamhetsgren. Utdelning som översteg den lägsta utdelningen på motsvarande aktie beskattades som ersättning för arbete.

I RÅ 2007 not. 129 slogs två konsultföretag som bedrev verksamhet inom två skilda regioner samman. Aktierna delades upp i A-aktier för ägarna i den ena regionen och B-aktier för aktieägarna i den andra regionen. Utdelningen baserades på de två regionernas del i bolagets resultat, inte kopplad till någon individuell prestation utan till regionens resultat som helhet och lika för ägarna av samma slags aktie. Domstolen fann ingen anledning att behandla utdelningen annat än som följer av 57 kap, IL.

Differentierad utdelning som inte kan kopplas till arbetsprestation ska beskattas som utdelning. Riktad utdelning i samband med utköp av en delägare som i detta fall, ger oss en enklare och mindre kostsam metod än indragning av aktier.

Aktuella artiklar
Annons