Annons
Lön

Nya regler i föräldraförsäkringen från 1 juli 2024: Förbered dig som arbetsgivare

De nya reglerna i föräldraförsäkringen innebär både nya möjligheter och utmaningar för arbetsgivare. Genom att uppdatera rutiner, informera och utbilda personalen, samt planera för ökad flexibilitet och ekonomiska konsekvenser, kan arbetsgivare säkerställa att de är redo för de nya reglerna och fortsätta att stödja sina anställda effektivt.

Här följer en sammanfattning av ändringarna och vad de innebär för dig som arbetsgivare.
Text: Caroline Giannias Kaib
Annons

1. Dubbelt upp av dubbeldagar

Från och med juli 2024 kommer föräldrar att kunna vara lediga samtidigt med föräldrapenning under 60 dagar, i stället för de tidigare 30 dagarna. Denna möjlighet gäller till dess att barnet fyller 15 månader, vilket ger familjer större flexibilitet under barnets första tid. Samma regler gäller för adopterade barn, räknat från den tidpunkt då barnet placerades i familjen.

Detta kan innebära att en eller båda föräldrarna i en familj behöver vara lediga samtidigt under en längre tid. För arbetsgivare kräver det mer noggrann planering och eventuellt behövs extra resurser för att täcka upp under deras frånvaro.

2. Fler kan få föräldrapenning

En annan betydande förändring är att föräldrar nu kan överlåta upp till 90 dagar av sin föräldrapenning till andra försäkrade personer än en förälder. Det öppnar upp för att fler personer, som kanske inte är biologiska eller juridiska föräldrar, kan ta del av föräldrapenningen. Varje förälder med gemensam vårdnad kan överlåta 45 dagar vardera, medan en ensamstående förälder kan överlåta hela 90 dagar.

Arbetsgivare kan nu behöva hantera fler och varierande typer av ledighetsansökningar, vilket kan kräva justeringar i administrativa rutiner och processer.

3. Rättigheter och skyldigheter

Personer som tar emot överlåten föräldrapenning har rätt till ledighet från sin anställning under tiden med föräldrapenning. Tiden med föräldrapenning är också semesterlönegrundande.

Enligt föräldraledighetslagen måste den anställde ansöka om föräldraledighet minst två månader innan den planerade ledigheten. Lagen begränsar också antalet föräldraledighetsperioder till tre per år. Det har inte skett några förändringar i dessa bestämmelser. Arbetsgivare behöver vara medvetna om dessa regler för att kunna planera och hantera personalens ledigheter effektivt.

4. Kommunikation och utbildning

Informera och utbilda både HR-personal och mellanchefer om de nya reglerna och hur de påverkar arbetsplatsen. Regelbundna informationsmöten eller utbildningssessioner kan bidra till att alla är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter. Det kan också vara en bra idé att se över rutiner och att skapa skriftligt material, som broschyrer eller intranätsidor, där de nya reglerna förklaras tydligt. En tydlig kommunikationsplan kan hjälpa till att hålla all personal informerad om förändringarna och deras rättigheter och skyldigheter.

5. Jämställdhetsperspektiv

De nya reglerna ger också arbetsgivare en möjlighet att främja jämställdhet på arbetsplatsen. Genom att uppmuntra både män och kvinnor att ta ut föräldraledighet kan arbetsgivare bidra till en mer jämställd fördelning av föräldraansvaret. Detta kan leda till en mer balanserad arbetsmiljö och kan även förbättra arbetsgivarens rykte som en familjevänlig arbetsplats.

6. Arbetsgivarens flexibilitet, planering och ekonomiska konsekvenser

Det är viktigt för arbetsgivare att förstå de potentiella ekonomiska konsekvenserna till följd av de nya reglerna. Med fler som tar ut föräldraledighet ökar behovet av flexibilitet i arbetsstyrkan, vilket kan påverka både personalbudgeten och planeringen. Genom att tidigt planera för vikariebehov och justera arbetsbelastningen kan arbetsgivare minska risken för störningar och säkerställa att verksamheten fortsätter att fungera effektivt. Att etablera en reservpool av utbildade vikarier kan vara en praktisk lösning för att täcka upp för frånvarande personal.

Krävs särskilda åtgärder från arbetsgivare?

I praktiken krävs ingen specifik åtgärd, men genom att vara väl förberedd kan arbetsgivare underlätta för sina anställda och säkerställa en smidig övergång till de nya reglerna i föräldraförsäkringen.

Arbetsgivare bör vara förberedda på att hantera ansökningar om föräldraledighet även från andra personer som inte är barnets föräldrar. Det kan vara en god idé att se över rutiner och säkerställa att relevanta delar av organisationen är uppdaterade om de nya reglerna.

Aktuella artiklar
Annons