Annons
Lön Redovisning

Zennie Sjölund: Vem ska man tro på?

Text: Zennie Sjölund
Annons

Och hur ska man förhålla sig till den nyaste nya? För du har väl inte heller missat diskussionen kring AI, och framför allt Chat GPT? Oavsett vilket, kommer det att påverka oss. För det gör det redan. Kanske inte just Chat GPT men AI, artificiell intelligens. Detta kommer vi att prata om i Srf konsulternas kostnadsfria webinarserie Srf Fokus den 2 juni som denna gång handlar om just teknik och etik – GDPR, AI och Chat GPT. Vad behöver du tänka på i samarbetet med våra nya digitala kollegor? Du kan anmäla dig till webinariet redan nu.

AI skapar oro

AI finns överallt och har funnits länge. Redan 1956 diskuterades begreppet artificiell intelligens vid Dartmouth-konferensen, av många ansett som startskottet för artificiell intelligens som forskningsområde. Nu, över sextio år senare, kräver forskare och höjdare i techbranschen ett halvårs paus i utvecklingen av kraftfulla AI-system. Anledningen? En oro för vår samhällsstruktur och mänskligheten. AI handlar om att se mönster, avancerade mönster som inte når det mänskliga ögat. Algoritmbaserad inlärning med olika inlärningsmetoder, på olika nivåer med olika mycket mänsklig styrning, det är där oron finns. Förutsättningarna för att AI ska få en positiv utveckling är att den känns tillförlitlig, vilket innebär att den är kontrollerbar, rättvis, opartisk och transparent. Källan blir allt viktigare och personlig integritet värdesätts högt. Men som alltid förutsätter det att källan vill vara korrekt och värnar personlig integritet. Nu möter teknik verkligen etik.

Vad är Chat GPT?

Chat GPT är som en vanlig sökmotor, typ Google, men med helt annan förmåga att hantera information eftersom den baseras på en AI-tjänst. Chat GPT 3.5 nådde den breda massan den 30 november 2022 men är långt ifrån den enda tjänsten med avancerad AI-hantering. Idag finns många AI-baserade verktyg och det är framförallt bildmontage som får uppmärksamhet. Och givetvis utvecklas verktyg för att identifiera om det är ett montage eller en text skriven av AI. Tekniken går att använda till både bra och dåliga saker. Frågan är hur vi kommer att värdera information vi blir serverade och hur vi kan dra fördel av den. Framförallt handlar det om att vara medveten om att det är vårt beteendemönster som till stor del styr utvecklingen. Du vet ju att du får riktade erbjudanden och att information matchas mot din sökhistorik när du är inne på olika websidor och i sociala media.

Ansvar för svaren

En viktig fråga som kommer att bli alltmer aktuellt gäller ansvar. Vem ansvarar för de svar som en AI-chat levererar? Kan man lita på dem och vad händer om något går fel? Det kommer exempelvis ett nytt direktiv gällande skadeståndsansvar kopplat till AI. Regeringens ståndpunkt inom detta område är att det måste vara väl avvägd balans mellan intresset av att ge skadelidande ett effektivt skydd om AI orsakar skada, och intresset av att främja den tekniska utvecklingen.

Den 23 mars antog den Europeiska kommissionen arbetsprogrammet ett digitalt Europa för 2023–2024. Ett av fokusområdena är att underlätta ett snabbare införande av AI-teknik i Europa. Särskilt för företag och små och medelstora företag, utveckling av teknik för virtuell verklighet för städer och samhällen och en plattform för avancerade virtuella modeller för hälso- och sjukvård.

Snabb utveckling

Utvecklingen har gått i en riktning och i en fart som ibland kan vara svår att greppa. Samtidigt som vi tar den för given. Vi har vår vardag i våra telefoner. Du deklarerade säkert digitalt. Du får din lön utan att se en sedel eller ett mynt. AI finns i bakgrunden överallt i vår vardag. Och det kommer även att påverka våra yrkesroller. Det finns undersökningar som visar att AI kommer att ha stor påverkan på nuvarande arbetsuppgifter och att exempelvis redovisningskonsulternas jobb kan försvinna på grund av AI. Vi vet ju att våra yrkesroller förändras. Hur vi väljer att hantera det handlar om inställning. För det är enskilda arbetsuppgifter som ersätts, inte hela yrken. I framtiden kommer vi att arbeta sida vid sida med AI – den nya digitala kollegan. Hade vi för tio år sedan trott att vi skulle se en platsannons som inleds ”Nu söker vi dig som har god erfarenhet av lönekedjan och vill jobba som robotskötare i ett konsultuppdrag”?

Granskats länge

EU har varit på frågan om AI och dess effekter under flera år. Europeiska kommissionen har en expertgrupp som ska ge strategiska råd kring artificiell intelligens. Först kom Vitboken om artificiell intelligens. Ambitionen var ett rättsligt ramverk för AI med utgångspunkt i etiska riktlinjer för utveckling och användning av AI. Därefter kom ett förslag till en förordning för att reglera säkerhetsriskerna med AI-system, för att människor måste kunna stoppa AI som agerar okontrollerat. Förslaget till förordning bearbetas nu inom EU för att så småningom bli lag i Sverige. Regeringen är positiv till kommissionens arbete för enhetlig reglering av AI inom EU och förslaget kan komma att klubbas under Sveriges EU-ordförandeskap. Som ett komplement till AI-förordningen kommer en ny förordning om maskiner för att säkerställa en säker integrering av AI-system i maskiner.

En annan aspekt på användandet av AI är förhållandet till GDPR. Det blev väldigt uppmärksammat när Italien valde att förbjuda Chat GPT. Eftersom myndigheterna ansåg att det inte finns rättslig grund att samla ihop och spara så mycket persondata som krävs för att skapa bra algoritmer.

Använd AI:s styrka

Hur kan man då använda sig av AI för att komplettera och utveckla sitt arbete? AI:s styrka är möjligheten att hantera mycket data. Såväl i exempelvis inläsning som i analys. Automatisering av uppgifter är ett steg, och där är vi redan i språnget. De system vi använder är möjliggörare. Redan 2019 användes AI för exempelvis kontroller och analys. AI kan användas för att läsa, tolka och kategorisera fakturor och kvitton automatiskt. AI kan också användas för att hantera stora mängder data, vilket gör det enklare att hantera och analysera data för att ta beslut.

Analysera lönedata

Att använda AI för att analysera lönedata och identifiera mönster och trender kan förutsäga framtida behov och utveckla strategier för att hantera lönekostnader. Allt som ett led i att effektivisera processer och minska risken för felaktigheter. Inom ett annat område, säkerhet, används AI alltmer för att identifiera säkerhetsrisker och vidta lämpliga åtgärder för att minimera dessa risker. Detta är inte minst viktigt, inte minst för att skydda personlig och konfidentiell information.

Sedan tror jag att vi kan använda AI som ett starkt stöd i våra kundrelationer. Som ett komplement till det vi erbjuder som människor. Vi måste bara paketera våra tjänster rätt, varför inte med hjälp av AI? En sak är klar, fortsättning följer. Vi måste bara vara noggranna med vem eller vad vi tror på!

Kom ihåg!

Anmäl dig Srf konsulternas kostnadsfria webbinarium Srf Fokus – Teknik och etik – GDPR, AI och ChatGPT (den 2 juni kl. 9-9.45).

Hur svarar ChatGPT3 på om det finns framtida efterfrågan på lönekonsulter?

”Ja, det är troligt att lönekonsulter kommer att behövas i framtiden. Även om teknik och automatisering har gjort det möjligt att automatisera vissa delar av löneprocessen, såsom löneberäkningar och utbetalningar, finns det fortfarande behov av mänskliga experter för att hantera andra aspekter av löneadministrationen.

Lönekonsulter kan hjälpa till att säkerställa att organisationer följer rättvisa och lagliga förfaranden vid hantering av lön och förmåner för sina anställda. De kan också hjälpa till att utveckla och genomföra löne- och förmånsprogram som hjälper organisationer att locka till sig och behålla kvalificerade medarbetare.

Dessutom kan lönekonsulter spela en viktig roll i att hantera komplexa situationer som kan uppstå vid företagsfusioner eller uppköp, där flera lönesystem och förmånsprogram måste sammanfogas och harmoniseras.

Således kan vi förvänta oss att behovet av lönekonsulter kommer att fortsätta i framtiden, även om deras roll och ansvar kan förändras och utvecklas med tiden.”

Hur svarar ChatGPT3 på om det finns framtida efterfrågan på redovisningskonsulter?

”Ja, det finns fortfarande ett stort behov av redovisningskonsulter i framtiden, särskilt med tanke på den ökande komplexiteten inom redovisning och skattelagstiftning, samt behovet av att säkerställa korrekt redovisning och rapportering av ekonomiska transaktioner.

Även om teknologiska framsteg har lett till automatisering av vissa rutinmässiga uppgifter, kommer redovisningskonsulter fortsatt att spela en viktig roll i att tillhandahålla värdefull rådgivning, stödja företag vid beslutsfattande och hjälpa till med att hantera komplexa skatte- och redovisningsproblem.

Dessutom kommer efterfrågan på redovisningstjänster sannolikt att öka i takt med att företag fortsätter att expandera och globaliseras, vilket skapar behov av att navigera genom olika skattesystem och regler.”

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons