Enkäten skickades ut på uppdrag av regeringens utredningsenhet som är tillsatt för att ta fram förslag som förenklar för landets mikroföretagare och som moderniserar bokföringslagen. Resultatet från enkäten ger viktig input till utredningen vars betänkande ska överlämnas den 28 februari 2021.

– Stort tack till er medlemmar som deltog. Ni som är verksamma i branschen har viktiga kunskaper att bidra med till utredningsarbetet vilket utredningen också konstaterat, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulterna.

De Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter som besvarade enkäten hjälper 30 000 företag med löpande redovisning och rådgivning. Enkätresultatet visar att 99 procent av konsulterna har företagskunder som räknas som mikroföretag, det vill säga företag med 0-9 anställda samt antingen en balansomslutning eller en omsättning om högst 2 miljoner euro. Resultatet visar också tydligt att det finns en hel del att jobba med för att förenkla, förbättra och modernisera företagarnas villkor.

Endast 25 procent av konsulterna upplever att aktiebolagslagen ställer till problem som är särskilt betungande för mikroföretagen. Främst gäller det reglerna om likvidation och konkurs, som bland annat omfattar kontrollbalansräkning, följt av reglerna om revision och särskild granskning samt reglerna om låneförbud.

– Många konsulter ser ett stort behov av att höja gränsvärdena för revision, det framkommer tydligt i enkätresultatet. Srf konsulterna har liksom ett flertal andra organisationer, tidigare lyft frågan om att höja gränsvärdena till samma nivåer som övriga Europa. Företag som anlitar Auktoriserade konsulter och Auktoriserade byråer har redan extern expertkompetens som kan säkerställa kvaliteten i redovisningen, menar Roland Sigbladh.

Vad gäller GDPR så anser 57 procent att regelverket tynger mikroföretagen, främst gällande e-posthantering men också att kunna säkerställa korrekt hantering i it-system, hantera gallring och arkivering av personuppgifter, kunna göra en bedömning av rättslig grund för behandling av personuppgifter samt hantera säker digital överföring av kundunderlag.

Hela 93 procent av konsulterna anser att en förenkling i bokföringslagen som innebär att man slipper spara papperskvitton skulle förenkla för mikroföretagen. Det råder stor osäkerhet hos företagen vad som ska sparas och i vilket format, och även hos byrån som kan få ett digitalt kvitto skickat från kundföretaget där det är otydligt om det kommit i digitalt format eller som papperskvitto från början. Här är det många som tydligt uttrycker att det bör vara digitala kvitton som ska sparas för att förenkla och modernisera regelverket. Behovet att kunna spara endast digitalt gäller även fakturor

92 procent av konsulterna använder bokföringsprogram via molntjänster och flera av dem som inte har sådan lösning ännu överväger att skaffa det. Hälften av de konsulter som svarat anser att det finns problem med att följa bokföringslagen när man använder molntjänster. Främst på grund av osäkerhet om tillgång till materialet kan garanteras om molntjänstleverantören går i konkurs eller liknande, men också på grund av osäkerhet om materialet kommer att förvaras på ett betryggande sätt samt osäkerhet kring bokföringslagens krav om förvaring uppfylls.

– Osäkerheten kring huruvida bokföringslagen kan efterlevas i de program vi använder i branschen är en fråga för vår samverkansgrupp Srf Redsam, där de ledande programleverantörerna ingår. Dessutom kommer vår redovisningsexpert, Maria Albanese, att ta med sig samtliga frågor och önskemål från branschen in i utredningen. Maria har nyligen utsetts att ingå som expert i regeringens utredning om förenkling för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen, avslutar Roland Sigbladh.