Annons
Företagande Lön Redovisning

Driver du en digital plattform?

Då kan ditt företag vara skyldig att anmäla det till Skatteverket redan den 30 juni. Från och med den 1 januari 2023 gäller nya regler för plattformsoperatörer. Ett företag är en plattsformsoperatör om det driver en digital plattform, t.ex. en app eller webbplats, och ingår avtal med säljare för att göra hela eller delar av plattformen tillgänglig för dessa säljare. Det gäller alltså inte företagets egen webbplats där företaget säljer sina egna produkter. De nya reglerna innebär att företag som är plattformsoperatörer ska lämna uppgifter till Skatteverket om vilka säljare och uthyrare som använder den digital plattformen, t.ex. en webbplats, och vilka inkomster som säljarna och uthyrarna har fått. Dessa användare kan vara både företagare och privatpersoner. Trots att vi är nära slutdatumet för anmälan saknar Skatteverket fortfarande många anmälningar i förhållande till de uppskattningar myndigheten har gjort. Ta reda på om ditt företag omfattas av skyldigheten!
Text: Therése Allard

Syftet med rapporteringsskyldigheten

Skyldigheten med uppgiftslämnandet bygger på ett EU-direktiv om obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning, som även kallas för DAC 7. I Sverige finns reglerna i bland annat lagen om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet (i artikeln benämnd lagen).

Innebörden av reglerna är att företag ska lämna uppgifter om säljare och uthyrare på plattformarna och vilka inkomster säljarna har fått när de har sålt tjänster eller varor. Uppgifterna ska främst användas för informationsutbyte med andra EU-länder. Uppgifterna kan även användas av Skatteverket som underlag för skattekontroll för att se att säljarna och uthyrarna tar upp inkomsterna i sina deklarationer i det fall det är aktuellt.

Vad är en plattform?

Lagen innehåller många begrepp som har betydelse för att bedöma om företaget omfattas av lagens skyldigheter för plattformsoperatörer. Det är alltså det företag som driver en digital plattformen som omfattas av skyldigheten att rapportera uppgifter om säljaren. Det är inte bara krav hos företaget som ska vara uppfyllda utan också vilka säljare som använder plattformen för att sälja sina produkter och tjänster på plattformen.

Ett viktigt begrepp är plattform. En plattform gör det möjligt för säljare att vara direkt eller indirekt anslutna till andra användare, t.ex. köpare, för att bedriva verksamheter som omfattas av lagen. Med plattform avses en programvara som tagits fram för att göra det möjligt att förmedla försäljning av berörd verksamhet mellan fristående parter. Det omfattar all programvara såsom en webbplats, del av en webbplats eller applikationer inklusive mobila applikationer. Det omfattar också arrangemang för inkassering och betalning av ersättning för berörda verksamhet.

Plattsformsoperatör är den som driver plattformen och ingår avtal med säljare för att göra hela eller delar av plattformen tillgänglig för dessa säljare.

Om den enda säljaren eller köparen på plattformen är företaget själv så är företaget inte en plattformsoperatör. Detsamma gäller om företaget endast säljer eller hyr ut egna varor, säljer egna tjänster eller hyr ut egen egendom. Så är fallet om företaget har en egen webbshop där endast företagets produkter säljs. Företaget är då inte en plattformsoperatör som omfattas av lagens skyldigheter.

Plattformsoperatören ska tillhandahålla plattformen till vissa säljare

De säljare som är anslutna till plattformen ska använda plattformen för att förmedla sina tjänster och produkter inom vissa områden. I lagen kallar man det för berörda verksamheter. En grundläggande förutsättning är att verksamheten utförs mot ersättning. Det finns ett krav på att plattformsoperatören ska ha kännedom om eller rimligen kunna antas ha kännedom om beloppets storlek.

De säljare och uthyrare som omfattas är de som förmedlar:

  • uthyrning av fast egendom, exempelvis bostäder och kommersiella fastigheter
  • personliga tjänster, exempelvis korttidsuppdrag och gig-arbete
  • försäljning av varor
  • uthyrning av transportmedel.

Det innebär att ett företag som tillhandahåller en webbsida som förmedlar uthyrning av sommarstugor kan omfattas av skyldigheten. Detsamma gäller ett företag som har en webbsida som olika privatpersoner kan erbjuda sina tjänster t.ex. gräsklippning, transport av skräp eller liknande. Men även ett företag som har en webbplats där man som privat person kan sälja sina begagnade husgeråd och urvuxna skidor m.m. omfattas.

Kontrolluppgifter ska lämnas om säljarna

Den första rapporteringen omfattar försäljning och uthyrning under 2023 vilket innebär att kontrolluppgift ska lämnas senast den 31 januari 2024 till Skatteverket. Plattformsoperatören behöver ha en kundkännedomsprocess på plats för att kunna lämna de uppgifter som lagen kräver.

Behöver du vägledning?

Skatteverkets webbplats om plattformsekonomi finns information som kan vara till nytta när du ska bedöma om företaget är en plattformsoperatör som behöver rapportera till Skatteverket. Där finns även en film som beskriver de nya reglerna, och ett frågeformulär där du kan ställa frågor direkt till Skatteverket.

 

Information om kontrolluppgifter, anmälan och undantag med mera

Det finns en sida som handlar om kontrolluppgifter som ska lämnas. Där finns också praktisk information om bland annat anmälan och ansökan om undantag.

Kontrolluppgifter om förmedling av försäljning och uthyrning

 

Rättslig vägledning

I Skatteverkets rättsliga vägledning finns en utförlig beskrivning av de nya reglerna för plattformsoperatörer.

Rättslig vägledning > Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7)

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons