Annons
Branschaktuellt Redovisning

Information om corona i årsredovisningen 2020

Coronaviruset har påverkat många företag och företagen har påverkats på många olika sätt. För några har försäljningen helt försvunnit. För andra går det bättre än tidigare och försäljningen har ökat. Vissa företag har med hjälp av regeringens stödåtgärder klarat sig. Hur mycket behöver man skriva i företagets årsredovisning om hur coronaviruset påverkat företaget?
Text: Maria Albanese
Annons

Vi får många frågor till Srf konsulterna om vad man ska skriva i årsredovisningen med anledning av de effekter som coronaviruset har haft på företagens ekonomiska situation. I våras lämnade därför Srf konsulternas redovisningsgrupp vägledningar kring hur man skulle tänka i de årsredovisningar som upprättades per 2019-12-31. Nu är de årsredovisningarna förhoppningsvis upprättade och frågan är vad som gäller för företag med brutna räkenskapsår och som har bokslut efter att utbrottet av coronapandemin ägt rum.

Srf konsulternas redovisningsgrupp har därför tagit fram uppdaterade vägledningar som gäller för företag med bokslutsdatum 2020-04-30 och senare. I den ena vägledningen redogör gruppen för sin syn på vilken information som ska lämnas i årsredovisningens förvaltningsberättelse under rubrikerna ”Allmänt om verksamheten” och ”Väsentliga händelser under året”. Här finns också beskrivet vad som ska anges i noten om Väsentliga händelser efter årets slut.

I den andra vägledningen behandlas hur man ska tänka vid värderingen av tillgångar i samband med ett bokslut som upprättas per 2020-04-30 och senare. Här finns också beskrivet hur värderingen ska göras i den löpande bokföringen och i samband med en kontrollbalansräkningssituation.

Utgångspunkten i båda dessa vägledningar är att coronaspridningen påverkar företag i olika omfattning. Varje enskilt företag måste därför göra en egen bedömning av hur det ska uttryckas i årsredovisningen och hur det ska påverka värderingen av företagets tillgångar.

Förutom vilken information som ska lämnas i årsredovisningen och hur tillgångarna ska värderas får vi många frågor kring när intäktsredovisning kan ske av de olika stöden som företagen kan ansöka om. Villkoren och reglerna för stödet om korttidspermittering, omställningsstödet och stödet för hyresrabatter skiljer sig åt på många punkter. För att få ta del av de olika stöden krävs dels att alla villkor uppfylls, dels att ansökan och avstämningar hanteras på ett korrekt sätt. Det är därför viktigt att läsa alla villkor och lära sig hur processen för de olika stöden går till.

Även efter att villkoren för att få det aktuella stödet har uppfyllts kan det uppstå frågor om i vilken period stödet ska redovisas. Srf konsulternas redovisningsgrupp har tagit fram en lista med frågor och svar avseende redovisning av stöd kopplade till corona i årsredovisningar som upprättas enligt K2 eller K3. Förutom listan med frågor och svar finns en inledning med vissa förutsättningar och ett teoretiskt resonemang med hänvisningar till redovisningsreglerna.

Vår förhoppning är att dessa vägledningar ska ge ett bra stöd till de bedömningar som behöver göras i varje enskilt företag.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons