Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Öppet brev till Tillväxtverket: Samverkan nyckeln till framgång

Annons

Srf konsulterna vill uppmana Tillväxtverket att samverka med Srf konsulterna. Branschförbundet
Srf konsulterna har över 5 000 medlemmar av välutbildade Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter. Våra medlemmar är rådgivare till 330 000 företag inom alla branscher. Dessa, till största delen småföretag, utgör en väsentlig del av svenskt näringsliv. Sedan 1936 har våra medlemmar arbetat med småföretagarnas ekonomi genom företagens olika faser, konjunkturer, kriser och samhällsförändringar. Srf konsulternas kunskap och insikt om småföretagarnas ekonomiska förutsättningar är unik och djup.

Under decennierna har Srf konsulterna haft en god samverkan med de myndigheter som berör just småföretagarnas förutsättningar och villkor. Samarbetet med Skatteverket har utvecklats på ett föredömligt sätt, inte minst under coronakrisen där dialog och samverkan kännetecknat de senaste månaderna.

Olika åtgärdspaket har införts för att stötta näringslivet. Svåra beslut har behövt fattas på kort tid och på ett sätt som den svenska lagstiftningsprocessen inte är rustad för. Tolkningen av lagstiftningen hamnar hos statsförvaltningen genom föreskrifter inom respektive bemyndigande och allmänna råd.

Att hantera stöd för korttidsarbete föll på Tillväxtverkets lott och vi är starkt kritiska till hur Tillväxtverket har förhållit sig till uppgiften. Brister i analys och konsekvens har medfört att stödet inte gett önskad effekt och ibland tyvärr ingen effekt alls eller i värsta fall motsatt effekt.

Möjligheten till stöd för korttidsarbete är ett av de områden där åtgärdspaketen förväntades ge störst effekt för företagen. När förslaget att tillfälligt ändra förutsättningar i lagen om korttidsarbete för att fler företag skulle ges möjlighet till stöd var utgångspunkten de svenska företagens konkurrenskraft. Företag i många andra länder hade redan tillgång till ett liknande stöd. Med införande av motsvarande stöd i Sverige skulle de svenska företagen kunna konkurrera på likvärdiga villkor och tryggheten för de anställda skulle stärkas. Utfallet visar att över 70 000 av Sveriges företag har ansökt om stödet vilket omfattar fler än 500 000 anställda. För många företag har stödet blivit den sista livhanken.

Ute i landet brottas företagen med reglerna för korttidsarbete. De måste sätta sig in i för många svårtolkade villkor och dess konsekvenser, den praktiska hanteringen av beviljade stöd och hur avstämning senare görs. Av de närmare 65 000 som har blivit beviljade ersättning har många fått drastiskt förändrade villkor i och med att Tillväxtverket ändrade tolkningen av huruvida de anställdas semester utgör underlag för ersättning. Det är ett exempel bland flera. Osäkerheten är stor kring hur detta kommer att påverka företagen och de anställdas semester. Ett företag kan bli återbetalningsskyldigt om hanteringen av beviljat stöd inte ansetts gjorts baserat på den förändrade tolkningen för Tillväxtverket.

Våra medlemmar jobbar med dessa frågor, är särskilt utbildade i ämnet och är de som bistår företagaren i vardagen för att det ska bli så rätt som det är möjligt och så att beslut fattas på rätt grunder. Det finns förståelse för att regelverken inte är heltäckande, att det behöver göras justeringar, men det är viktigt att det praktiska genomförandet säkerställs med redovisnings- och lönebranschernas företrädare.

Vår uppmaning är att Tillväxtverket i större utsträckning samarbetar med näringslivets aktörer i syfte att öka samhällsnyttan av de stödinsatser som görs för Sveriges företagare.
Srf konsulterna är en sådan aktör som dessutom samverkar med Sveriges lönesystemleverantörer som i sin tur är en nyckel i den praktiska hanteringen av korttidsarbete hos företagen.

Srf konsulterna har, sedan möjligheten att ansöka om stöd för korttidsarbete öppnade den 16 mars, vid många olika tillfällen sökt dialog, uppmärksammat på problemlösning och erbjudit expertstöd men utan någon respons eller svar.

Srf konsulterna har därtill begärt att få ta del av den juridiska analysen angående koncernbidrag och utdelningar. Föreslagit att Tillväxtverket ser över de märkliga tolkningarna vad gäller koncernbidrag, att utdelning som tas istället för lön i fåmansföretag medför att stödet inte kan beviljas. Även här har responsen från Tillväxtverket uteblivit.

Det är inte bara Sveriges företag som måste vilja, kunna och våga. Tillväxtverket måste kunna axla rollen som navet i korttidsarbeteshanteringen. Vi efterlyser samverkan till gagn för vårt näringsliv. Börja samverka.

Vi sträcker åter ut vår hand för att denna viktiga samverkan ska ta sin början.

 

Katarina Klingspor
Ordförande Srf konsulternas förbund

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör Srf konsulternas förbund

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons