Annons
Branschaktuellt Redovisning

Redovisning av stödet för korttidsarbete

Företag fick per 7 april möjlighet att ansöka om stöd för korttidsarbete. Det var däremot möjligt att få bidrag för lön under en del av mars också. En tolkning som presenterats är att det inte går att bokföra intäkten i mars om företaget tillämpar K2 eller K3.
Text: Claes Eriksson
Annons

En sak företagen har att fundera över är att den ansökan som görs nu leder till ett preliminärt beslut vad avser beloppet. Ansökan kan dessutom avse tid framåt. Det är tillåtet att i april ansöka om stöd ända fram till exempelvis augusti. Vid ansökan ska företaget uppskatta hur länge de tror att de anställda kommer att vara permitterade. I den beräkningshjälp som finns, och som i de flesta fall ska bifogas ansökan, anges också en ordinarie månadslön. Det är baserat på dessa uppgifter som företaget ansöker om stödet och erhåller en preliminär utbetalning.

Sedan ska en slutlig avräkning göras i framtiden. Det innebär att en periodiseringsfråga uppstår när stödet betalas till företaget, men det kan också uppstå värderingsfrågor löpande efter att företaget erhållit det preliminära stödet.

Antag att ett företag har bokslut sista april. De har ansökt om stöd för perioden mars till augusti och dessutom fått detta utbetalt innan sista april. Den del av stödet som är hänförlig till lön avseende mars och april ska intäktsföras i bokslutet. Resterande del ska periodiseras till nästa räkenskapsår som förutbetald intäkt. Om företaget inte får stödet utbetalt innan sista april kan det ändå intäktsföras till den del det kommer att täcka kostnader för mars och april. I samband med slutlig avstämning finns risk för viss återbetalning, men också en möjlighet att få mer stöd än vad företaget ansökt om. Eftersom det avser vad som händer efter bokslutsdagen är det inget som ska redovisas i bokslutet.

Den redovisningsmässiga tolkningen visar på ett problem med villkoret att bolaget vid ansökningstidpunkten inte får befinna sig i ett läge där de är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning. Det kan i en del fall innebära att ett bolag som ansökt om stöd i till exempel april månad får stödet, men om samma bolag istället hade ansökt i mitten av maj får de inte stödet.

Vi anser att reglerna i denna del inte är rimliga och avser att arbeta för ändring eller förtydligande. Antingen genom att Tillväxtverket går ut och talar om att de tänker tolka kravet att ett bolag är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning välvilligt, eller att lagregeln i denna del ändras. Ett alternativ till detta är att få Bokföringsnämnden att göra ändringar i K2 och K3 så att det är möjligt att periodisera intäkten för stödet bakåt i tiden till den period det faktiskt avser.

I sammanhanget vill vi påminna om de vägledningar vi har lämnat tidigare. Vägledningarna hanterar frågor kopplade till corona avseende information i årsredovisningen samt värderingar av tillgångar i olika sammanhang.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons