Annons
Branschaktuellt

Skatte- och förfarandefrågor i spåret av coronaviruset – bra för dig som löne- och redovisningskonsult att känna till

Vilka konsekvenser coronaviruset kommer att få för samhället är svårt att säga. Vad vi redan idag med stor säkerhet bör kunna förutse är att hundratusentals företag kommer att drabbas ekonomiskt och att vi kommer få uppleva ett dystert rekord i antal konkurser.
Text: Mats Brockert
Annons

I denna artikel har jag för avsikt att diskutera ett antal frågor som du som företagare eller konsult kan komma att ställas inför. Jag gör inte anspråk på att kunna ge klara och tydliga lösningar hur du ska agera. Syftet är i stället att informera om vilka regler som kan bli gällande och hur Skatteverket kan tänkas agera.

Till följd av coronaviruset har Skatteverket och branschorganisationerna Srf konsulterna och FAR inlett ett särskilt samarbete i form av dialogmöten (samrådsmöten). Det första mötet hölls den 19 mars och nästa möte är planerat till den 27 mars. Syftet är att gemensamt arbeta för att dämpa den ekonomiska kris som kommer att följa av coronaviruset. Dialogen är planerad att fortsätta så länge som det behövs.

Anstånd att betala skatt och avgifter

I 63 kap. skatteförfarandelagen, SFL, finns det en mängd olika bestämmelser som syftar till att den enskilde i olika situationer ska kunna begära anstånd med att betala skatter och avgifter. De bestämmelser som främst bör bli aktuella i detta sammanhang är 15 § om anstånd om det finns synnerliga skäl och 23 § om anstånd när det är till fördel för det allmänna (borgenärsanstånd). Men även 3 § andra stycket om anstånd med skatter och avgifter när anstånd har beviljats att lämna deklarationen är av intresse.

Vid det första samrådsmötet med Skatteverket behandlades endast anstånd när det finns synnerliga skäl. Det är också denna bestämmelse som ligger närmast till hands att tillämpa när det är frågan om tillfälliga betalningsproblem. Borgenärsanståndet har i grunden ett annat syfte.

Skatteverket skriver att följderna av coronaviruset skulle kunna vara ett sådant synnerligt skäl som gör det möjligt att ansöka om anstånd med betalning enligt de nuvarande reglerna. Samtidigt ställs vad jag förstår samma krav som tidigare för att bevilja anstånd. Det innebär att den skattskyldiga ska kunna visa att betalning kan ske efter en kortare tids anstånd. På samma sätt som tidigare krävs det till exempel att den enskilde kan visa att det finns tillgångar som kommer att säljas eller att det finns kundfordringar som kommer att flyta in. Att kunna visa att skatten kan betalas efter anståndstiden kan i tider som dessa vara närmast omöjligt. Coronaviruset har därmed inte gjort det lättare utan snarare gjort det närmast omöjligt att få anstånd enligt synnerliga skäl.

För att göra det lättare att bevilja anstånd har regeringen lagt fram ett förslag att återuppliva en gammal lag som togs fram i samband med finanskrisen 2008-2009. Det kan noteras att det är en tillfällig lag (lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall) och inte nya bestämmelser i skatteförfarandelagen. Fördelen med denna återupplivade lag är att den enskilde inte behöver förklara varför anstånd begärs eller visa att det finns skäl för anstånd. Anstånd ska i stället medges såvida inte särskilda skäl talar emot det.  Det är alltså Skatteverket som ska visa att det finns skäl att inte bevilja anstånd. Det kan till exempel vara om den sökande tidigare har misskött sina betalningar och har icke försumbara skatteskulder.

De föreslagna bestämmelserna kommer troligen att innebära att Skatteverket mer eller mindre maskinellt kan godkänna ansökningar om anstånd. Bestämmelserna är tänkta att träda i kraft den 7 april 2020 men tillämpas för tid från och med den 16 mars 2020. Det finns inget som säger att bestämmelserna inte kommer att antas av riksdagen, tvärtom kan man utgå ifrån det. Enligt Skatteverket kan också ansökningar lämnas redan idag även om beslut inte kan fattas före den 7 april.

Det är inte alla skatter och avgifter som omfattas av den nya lagen.  Anstånd kan medges dels för arbetsgivares sammanlagda skatteavdrag och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt. Anstånd kan beviljas för tre månader och högst ett år.

Den som har beviljats anstånd ska betala den kostnadsränta som gäller vid anstånd. Utöver en årlig ränta på 1,25 procent ska en anståndsavgift betalas. Anståndsavgiften ska tas ut med 0,3 procent per påbörjad kalendermånad på beviljat anståndsbelopp. Denna ränta och avgift är inte avdragsgill, varför kostnaden kommer att motsvara en avdragsgill ränta på 6,6 procent. Denna höga ränta kan med fog ifrågasättas och den delen av förslaget är också utsatt för kritik. Men det är inte en fråga för Skatteverket utan för regeringen.

Vill du läsa mer om anstånd finns det bra information i Skatteverkets vägledning som du hittar på www4.skatteverket.se. Under Skattebetalning & borgenärsarbete hittar du fliken Anstånd med betalning av skatter och avgifter. Skatteverket kommer även att lägga ut mer lättillgänglig information på sin vanliga webbplats. Regeringens proposition 2019/20:132: Extra ändringsbudget för 2020 – Åtgärder med anledning av coronaviruset finns att hämta på www.regeringen.se.

Företrädaransvar

Den enligt min mening absolut viktigaste frågan är hur reglerna om företrädaransvar kommer att tillämpas av Skatteverket. Reglerna har varit hårt kritiserade och företrädaransvaret granskas åter igen av en statlig utredning där jag har förmånen att delta för Srf konsulternas räkning. Reglerna innebär i korthet att företagaren kan bli personligt ansvarig för skatter och avgifter såvida inte verksamheten har avvecklats innan skatterna och avgifterna har förfallit till betalning. För att garantera att inte bli personligt betalningsansvarig måste alltså företagaren begära företaget i konkurs eller ansöka om företagsrekonstruktion innan skatterna och avgifterna har förfallit till betalning. Reglerna har därför ansetts vara konkursdrivande.

För att personligt betalningsansvar ska uppkomma krävs att företagaren har agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Dessa subjektiva rekvisit har dock inte prövats i domstolen i den omfattning som man kan förvänta sig. Bedömningen har i stället skett närmast mekaniskt. Den mekaniska prövningen har till exempel inneburit, enligt information jag fått av en av Srf konsulternas medlemmar, att företrädaransvar har påförts trots att företaget beviljats anstånd med att betala skatten. För att vara helt skyddad mot personligt betalningsansvar måste nämligen anstånd ha beviljats innan skatterna och avgifterna förfallit till betalning.

En högst befogad och viktig fråga är hur en person kan anses ha agerat grovt oaktsamt när Skatteverket beviljat anstånd med betalning av skatten och bolaget avvecklats under anståndstiden. I förekommande fall har ju Skatteverket gjort den bedömningen att det funnits grund att fortsätta verksamheten. Men som i många andra fall har förvaltningsdomstolen ställt högre krav på den enskilde än på Skatteverket. Det är både orimligt och rättsosäkert.

Som jag tidigare nämnt kan vi förvänta oss att anstånd med skatten kommer att ske närmast automatiskt med den nya lagstiftningen. Någon egentlig prövning av företagets möjligheter att kunna betala skatten efter anståndstiden kommer alltså inte att ske. I denna situation blir det givetvis ännu svårare att hävda att den enskilde inte agerat grovt oaktsamt med motiveringen att Skatteverket granskat företaget och beviljat anstånd. Mot denna bakgrund måste ett företag eller en konsult alltid noga överväga om det inte är bättre att avveckla företaget. Vill företagaren fortsätta sin verksamhet kan den vid lämplig tidpunkt startas upp igen i ett nytt bolag.

Reglerna om företrädaransvar har ett klart och uttalat syfte, nämligen att staten inte ska missgynnas som borgenär. Jag har därför framfört till Skatteverket att de bör utfärda klara riktlinjer som anger att Skatteverket inte ska ansöka om företrädaransvar i de fall där staten som borgenär har behandlats på samma sätt som alla andra borgenärer. Enligt min mening måste det vara mer än rimligt att ett beslut som grundar sig på subjektiva rekvisit inte ska gå över lagens syfte. Mitt tips är, oavsett hur Skatteverket kommer att agera, att alltid säkerställa att staten inte har missgynnats som borgenär. Skulle företaget hamna i process om företrädaransvar i förvaltningsdomstolen bör detta särskilt framföras som argument mot företrädaransvar.

Konkurs eller företagsrekonstruktion

För ett aktiebolag med stora underskott och där utsikterna för framtida lönsamhet är dåliga finns det egentligen inget annat alternativ än att begära det i konkurs. Det bör ske så snart som möjligt och helst innan eventuella skatter och avgifter förfaller till betalning.

Om underskottet har uppkommit på grund av enstaka eller tillfälliga händelser och det finns goda möjligheter att vända förluster till vinster kan en ansökan om företagsrekonstruktion vara en lämplig lösning. Det finns många fördelar med ett sådant förfarande. Bland annat är företagaren skyddad mot personligt ansvar under rekonstruktionstiden.

Det är tingsrätten som utser en rekonstruktör. Denna person har till uppgift att undersöka om verksamheten kan fortsätta och hur detta i så fall kan ske. Rekonstruktören ska också undersöka om det finns förutsättningar att träffa en ekonomisk uppgörelse med borgenärerna. Vid en företagsrekonstruktion bör det finnas goda möjligheter att uppnå en ackordsuppgörelse.

Funderar du på att börja arbeta som företagsrekonstruktör eller vill du bara veta mera så finns det bra information i Skatteverkets vägledning. Under Skattebetalning & borgenärsarbete hittar du information under fliken Ackord, företagsrekonstruktion och lönegaranti.

Inlämning av deklarationer och deklarationsanstånd

Det bör vara uppenbart att det kan bli svårt för konsulter med många kunder att lämna samtliga inkomstdeklarationer i tid. Det har även Skatteverket insett och har därför gått ut med att den som har byråanstånd kan lämna inkomstdeklarationerna senast den 15 juni även om deklarationerna lämnas på papper.

När det gäller skattedeklarationer, till exempel moms- och arbetsgivardeklarationer, kan Skatteverket bevilja anstånd att lämna deklarationen (36 kap. 5 § SFL). För detta krävs att det föreligger särskilda skäl. Särskilda skäl är inte ett lika hårt ställt krav som synnerliga skäl. Mot bakgrund av nu gällande situation borde därför i princip alla ansökningar av företag som tidigare lämnat sina deklarationer i tid alltid beviljas.

Om anstånd beviljas att lämna deklarationen får Skatteverket också bevilja motsvarande anstånd med betalning av den skatt och de avgifter som ska redovisas i deklarationen (63 kap 3 § SFL). Det krävs dock att företaget ansöker om anstånd med betalningen (63 kap. 2 § SFL). Frågan om deklarationsanstånd kommer också att diskuteras med Skatteverket i kommande samrådsmöten.

Förseningsavgifter

En fråga som är direkt knuten till att det kan bli svårt att lämna deklarationer i tid är frågan om möjligheten till befrielse från förseningsavgift. Reglerna om befrielse finns i 51 kap. 1 § SFL och de innebär att Skatteverket kan besluta om hel eller delvis befrielse om det är oskäligt att avgiften tas ut med fullt belopp. I den dialog Srf konsulterna har haft med Skatteverket har jag framfört att förseningsavgift som utgångspunkt inte bör tas ut under en given period om deklarationen har upprättats av någon som yrkesmässigt upprättar deklarationer.

Syfte med förseningsavgift är att säkerställa att deklarationer lämnas i tid. Men är det en omöjlig uppgift på grund av omständigheter som den enskilde inte kan påverka så fyller lagen inte någon funktion. Lagen kommer i så fall endast att ha till syfte att stärka statens finanser, vilket inte är tanken.

För den som varje år upprättar ett stort antal deklarationer finns det inte heller något att vinna med att medvetet eller genom slarv fördröja en inlämning. En sådan åtgärd kommer endast att straffa den som upprättar deklarationerna genom en ännu hårdare tidspress i framtiden. Risken att en välvillig inställning från Skatteverket ska missbrukas måste därför anses förhållandevis låg.

Det återstår att se hur Skatteverket ställer sig till det förslag som framförts. Jag tror dock att samhället har mycket att vinna på en generös inställning. Risken är i annat fall att förvaltningsdomstolen kommer att bli överhopad med överklaganden. Mot bakgrund av den exceptionella situationen som företagen är utsatta för är det också möjligt, och kanske också närmast förväntat, att Högsta förvaltningsdomstolen tar upp frågan för prövning. Det kan alltså bli en lång och utdragen process där staten blir den klara förloraren oavsett vad utgången blir i domstolen, eftersom det är det allmänna som får stå för processkostnaderna.

F-skatt

Skatteverket kan ändra den debiterade preliminära skatten, till exempel F-skatt, genom omprövning. Skatten kan omprövas under beskattningsåret och fram till sex månader efter beskattningsårets utgång.

Har företaget betalt för mycket preliminärskatt är det en bra lösning för att förbättra likviditeten att begära omprövning av den debiterade F-skatten. Skatteverket har uttryckt att de inte kommer att ske någon närmare granskning av sådana omprövningar.

Övriga frågor

Det kommer givetvis att dyka upp fler frågor som behöver diskuteras med Skatteverket för att kunna nå en bra lösning. När det kommit upp och diskuterats frågor som påverkar Srf konsulternas medlemmars arbete kommer vi att omedelbart informera om detta.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons