– Srf konsulterna har lång erfarenhet av myndighetssamverkan och hoppas givetvis på ett liknande samarbete med länsstyrelserna. Deras uppdrag är att kontrollera att byråerna vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Lena Lind, vd och Förbundsdirektör för Srf konsulterna och fortsätter:

– Vårt gemensamma mål borde vara att underlätta för byråerna att uppfylla lagkraven genom ett riskbaserat förhållningssätt så att insatserna kan sättas in där de behövs allra mest. När vi i november träffade representanter från de tre länsstyrelser som sköter tillsynen av vår bransch, kunde vi konstatera att länsstyrelsen arbetade mer med förebyggande insatser innan möjligheten att utdela sanktionsbeslut fanns år 2017.

Många insatser

Srf konsulternas arbete med PTL-relaterade frågor löper huvudsakligen enligt två spår:

• Utbildning, information, fortbildning, medlemsrådgivning och praktiska verktyg för medlemmarna. Detta arbete pågår och kommuniceras kontinuerligt i alla våra informationskanaler.

• Dialog med länsstyrelserna, andra myndigheter och organisationer, experter och andra aktörer kring hur tillsynen görs och hur förväntningarna från länsstyrelsens sida kan bli tydligare så att våra byråer och konsulter inte riskerar att bedömas på felaktiga grunder.

Möte med länsstyrelserna

Srf konsulterna har under många år haft dialog med länsstyrelserna. Den senaste utvecklingen kring tillsynen som genomförts av våra medlemmar har givit upphov till ett antal frågeställningar.

– Vi hade ett möte i november med företrädare för de tre länsstyrelser som utför tillsynen i hela landet: Västra Götaland, Skåne och Stockholm, och har en löpande dialog med dem. I mitten av mars har vi ett nytt möte där vi förväntar oss svar på en rad inskickade frågor, säger Lena Lind och utvecklar:

– Där behöver vi ytterligare betona hur viktigt det är för våra medlemmar och branschen att vi får en förutsägbar, rimlig och rättvis tillsyn. Vår förväntan är att länsstyrelserna genom mer vägledning och information ska hjälpa byråerna att uppfylla kraven som ställs. Parallellt behöver vi öka kunskapen om hur penningtvätt sker i flera led i samhället. Våra medlemmar vill göra rätt och kan med kunskap och rätt förutsättningar bidra till att motverka penningtvätt, vilket borde ligga i samhällets intresse.

Allmänna riskbedömningen

Det vi på Srf konsulterna har uppfattat som den vanligaste bristen i branschen är den allmänna riskbedömningen av byråns egen verksamhet. Utifrån lagtexten och länsstyrelsernas sanktionsbeslut är det svårt att förstå vad som skulle vara “bra nog”, enligt deras bedömning. Därför har Srf konsulterna bett länsstyrelserna tydliggöra vad som krävs. Vi har också framfört att vi gärna berättar mer om hur branschen arbetar, för att öka länsstyrelsernas kunskap och därmed underlätta för branschen. Det är högst olyckligt att byråerna drabbas av höga sanktionsavgifter i fall som enbart beror på bristande administration, när det till stor del kan förhindras med förebyggande arbete från myndighetens sida.

Avsaknad av dialog

Tidningen Konsulten har i flera reportage belyst hur länsstyrelsernas tillsyn slår och hanteras, se länkar nedan. Bland annat är höga sanktionsavgifter vanliga, sedan länsstyrelserna efter sin tillsyn i flertalet fall gjort bedömningen att byrån inte uppfyller kraven i den allmänna riskbedömningen enligt PTL.

– Det vi ser genomgående är bristen på dialog. Från att tillsynen inleds genom att länsstyrelsen begär in handlingar tills de fattar sina beslut sker i princip ingen dialog med byråerna. De ställs inför beslut och orimligt höga sanktionsavgifter och får sällan en tydlig motivering till varför, berättar Lena Lind.

Verka för möjlighet till kompletteringar

Srf konsulterna verkar bland annat för att det ska ske en dialog mellan länsstyrelsen och byrån under tillsynen. I stället för att man, som i dag, begär in handlingar och sedan meddelar sitt beslut.

– Vi är övertygade om att möjligheter till kompletteringar och dialog under länsstyrelsens tillsyn skulle göra att underlagen bättre speglade byråns faktiska arbete och därmed ger länsstyrelserna en mer solid grund för sina beslut. Det skulle ge ökade insikter i byrådrift och förståelse för hur den verkliga riskprofilen ser ut i relation till de rutiner man har på byrån, exempelvis enligt Rex.

Utbildningar och mallar

Srf konsulterna har utbildning i PTL-arbete, både i klassrum och digitalt. Det har också genomförts ett webbinarium på temat och flera kretsar har haft PTL-experter på plats under sina möten.

I våra kvalitetsuppföljningar pratar vi alltid om penningtvättslagen och i mitten på mars går ett utskick om regelverket ut till byråledarna på medlemsföretagen.

Mallarna som medlemmarna kan använda för att skapa rutiner och riskanalyser för byråns totala verksamhet och varje enskild kund har uppdaterats. De ska ses som stöddokument och måste tydligt anpassas till den egna byråns och dess kunders verksamhet.

– Naturligtvis är det även så att branschen har ett behov av utbildningar i penningtvättsfrågor. Det gäller såväl ny kunskap, som att hålla sig uppdaterad. Vi håller högt tryck inom organisationen även på den fronten. Med tunga experter knutna till oss och en framåtsyftande dialog med länsstyrelsen kommer vi att se resultat som gynnar såväl medlemmarna som branschen, avslutar Lena Lind.