Annons
Redovisning

Uppskrivning i K2 – Vilka spärrar finns?

Som grund är det inte tillåtet att skriva upp tillgångar i K2. Men det finns ett undantag – byggnader och mark. Men även här finns begränsningar.
Text: Claes Eriksson
Annons

Uppskrivning får enligt lag göras av aktiebolag och ekonomiska föreningar. Det får göras för samtliga anläggningstillgångar, under förutsättning att de har ett bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde. Det sagda är vad lagen föreskriver. Men hur har Bokföringsnämnden tolkat detta i K-regelverken?

I K3 är det, som alltid, tillåtet att tillämpa lagens möjligheter fullt ut. I och med att alla företag har möjlighet att tillämpa K3 kan Bokföringsnämnden göra vissa begränsningar av lagens möjligheter i K2. Det har nämnden också gjort vad gäller uppskrivning. Generellt sett är det inte tillåtet i K2, men som nämns i ingressen finns ett undantag – byggnader och mark. Undantaget uttrycks i särreglerna för aktiebolag (punkt 10.40) och ekonomiska föreningar (punkt 10.42). I de allmänna rådspunkterna uttrycks detta lika:

”Aktiebolag (ekonomiska föreningar) som tillämpar detta allmänna råd får inte skriva upp andra anläggningstillgångar än byggnad och mark trots att 4 kap. 6 § årsredovisningslagen (1995:1554) ger viss möjlighet till det.

Byggnad och mark får skrivas upp till högst taxeringsvärdet.”

Regeln verkar enkel. Men en fråga som har dykt upp är om byggnad och mark är en eller två enheter. Låt oss anta att följande förhållanden föreligger.

Redovisat värde Taxeringsvärde
Byggnad 800 600
Mark 100 1 000
Summa 900 1 600

 

Kan det bolaget skriva upp marken till 1 000 med följden att det totala redovisade värdet kommer att överstiga det totala taxeringsvärdet? Srf konsulternas redovisningsgrupp har tagit med precis detta exempel i Srf U 10 Uppskrivning av byggnad och mark. Slutsatsen däri är att det är möjligt eftersom man ska se byggnad respektive mark som enskilda uppskrivningsenheter.

I samband med att uttalandet togs fram noterades att skrivningarna i kommentaren till de båda punkterna innehöll en annan begränsning. Kommentartexten är identisk oavsett om det handlar om aktiebolag eller ekonomiska föreningar.

”Har fastigheten ändrats genom till- eller ombyggnad får uppskrivning inte göras eftersom en sådan ökning i stället hanteras genom att anskaffningsvärdet på byggnaden ökar.”

Jag bortser från det något motsägelsefulla i kommentaren som inleds med ”fastighet” för att sedan avslutas med att det är anskaffningsvärdet på ”byggnaden” som ökar. Kontentan av skrivning sedd precis som den är torde vara att en aktivering på fastigheten medför att uppskrivning inte kan göras. Detta även om taxeringsvärdet är högre än det bokförda värdet.

Eftersom tolkningen i Srf U 10 är att byggnad är en enhet och mark en annan tillfördes Srf U 10 följande skrivning:

”Genomförd till- eller ombyggnad på byggnad eller mark förhindrar uppskrivning på den del där förbättring skett.”

Skrivningen ger vid handen att om ett aktiebolag eller en ekonomisk förening aktiverar utgifter för till- eller ombyggnad av själva byggnaden kan uppskrivning fortfarande göras på marken. Givetvis fortfarande under förutsättning att taxeringsvärdet för marken är högre än dess redovisade värde.

Uttalandet blev ifrågasatt. Jag kan inte tycka annat än att kommentartexten är väldigt klar. Men bland annat Bokföringsnämndens kansli gav uttryck för en annan tolkning. I sak håller jag med om att den tolkning kansliet gav uttryck för är så som det borde vara. En aktivering ska inte vara en spärr för uppskrivning. Det ska alltid vara möjligt att skriva upp till taxeringsvärdet, även om utgifter för till- och ombyggnad har aktiverats. Men läs den citerade kommentartexten ovan igen. Hur kan man komma fram till det?

Nu har frågan diskuterats i Bokföringsnämnden och en ändring av kommentaren är att vänta (det kan till och med vara genomfört när du läser detta). Med anledning av att ändring av kommentaren är på gång har Srf konsulternas redovisningsgrupp helt enkelt strukit meningen om att genomförd till- eller ombyggnad på byggnad eller mark förhindrar uppskrivning på den del där förbättring skett. Vi utgår ifrån att Bokföringsnämnden kommer att ändra kommentaren i K2.

För att svara på frågan i rubriken kommer det att finnas endast en spärr – Taxeringsvärdet.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons