Annons
Branschaktuellt Redovisning

Vad händer i översynen av K2 och K3?

Bokföringsnämnden (BFN) har under en tid arbetat med en större översyn av K2 och K3 regelverken. Nu har BFN informerat om när ändringarna i regelverken planeras att träda i kraft.
Text: Claes Eriksson

I februari 2023 remitterade BFN förslag på uppdateringar av de båda regelverken. BFN föreslog i remissen att ändringarna skulle tillämpas för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2024, med en möjlighet till tidigare tillämpning. 

Ändrad tidplan  

BFN informerar nu på sin webbplats om en ändrad tidplan. Beslutet om ändringarna i regelverken planeras nu till december 2024. Nämnden har också beslutat att tillämpningen av de kommande ändringarna i K2 och K3 skjuts fram och blir tvingande först för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2025.  

Beslutet innebär alltså att det pågående projektet inte kommer att leda till några tvingande ändringar för räkenskapsår 2025. Det gäller även frågan om bostadsrättsföreningar ska vara tvungna att använda K3.  

Vägledningen Årsbokslut 

Reglerna i vägledningen Årsbokslut överensstämmer till stora delar med reglerna i K2. Det regelverket kommer att påverkas av vilka beslut som fattas om ändringar i K2. Översynen av Årsbokslut pågår parallellt med arbetet med K2. BFN informerar om att beslut om remiss kommer att tas i samband med, eller så snart som möjligt efter, beslut om ändringar i K2. 

Vad innebär detta? 

Som nämnts ovan innebär det att inga tvingande ändringar till följd av de pågående projekten kommer att införas 2025. Det betyder däremot inte att förändringarna inte kommer att bli av. Med stor sannolikhet kommer många av de remitterade förslagen att bli verklighet. Bland annat förslaget om vilka som får tillämpa K2 tror vi fortfarande kommer att genomföras, möjligen lite modifierat. Men vad gäller förslaget att förbjuda alla bostadsrättsföreningar att tillämpa K2 tror vi att det kommer att gälla från och med 2026.  

Behöver du göra något nu?  

Som sagt tror vi fortfarande att de flesta av de föreslagna ändringarna kommer att genomföras, men 2026 i stället för 2025. BFN planerar sitt beslut till december 2024. Det kan vara läge att göra en inventering av vilka kunder du tror kommer att beröras och se över om det finns ett utbildningsbehov på byrån.

Vilka är de föreslagna ändringarna? Det kan du läsa om här!

Vill du lära dig mer? Se kursen Redovisning i bostadsrättsföreningar.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons