Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Var står vi – Vad gör Srf konsulterna?

Det har minst sagt varit många turer kring olika stöd med anledning av corona. Det är inte lätt att hänga med i alla svängar. Vad är beslutat? Vad kan man med säkerhet säga? Vilka villkor gäller för att få ett stöd? Vad gör Srf konsulterna för att påverka?
Text: Claes Eriksson
Annons

Det finns många frågor. Tyvärr är svaret på många av dem att vi fortfarande inte vet. Nedan är en sammanfattning av läget avseende några av de olika stödåtgärderna och frågor kring dessa som kan hamna hos redovisningskonsulten.

Stöd för korttidsarbete

Det är möjligt att få stöd från 16 mars. Det finns ett antal olika förutsättningar för att stöd ska erhållas, men två är mest debatterade. För det första får ett företaget inte vara i en allvarlig ekonomisk situation, och framförallt inte bidragit till den själv. För det andra får företaget vid ansökningstillfället inte befinna sig i ett läge där kontrollbalansräkning måste upprättas. Utöver detta ska korttidsarbetet och avstämningen av stödet hanteras i praktiken, där hänvisar vi till vår branschkod och det arbete som pågår kring den med bland annat Srf Lönsam.

Vad gäller frågan om allvarlig ekonomisk situation har Tillväxtverket sagt att ett bolag som anser sig ha en tillräcklig likviditet och ställning i övrigt för att besluta om en utbetalning av något slag, oavsett om det är en utbetalning till aktieägare eller annan som i praktiken innebär att förmögenhetsmassan i bolaget minskar, kan rimligen inte anses ha sådana allvarliga ekonomiska svårigheter att det skulle vara berättigat till stöd. Till detta har Tillväxtverket skrivit att koncernbidrag ska bedömas på samma sätt.

Sammanfattningsvis får man tolka det som att alla utdelningar och lämnade koncernbidrag gör att ett bolag riskerar att tappa rätten till stödet. De företag som redan fått stöd blir i så fall återbetalningsskyldiga.

Det finns fortfarande en hel del frågor kring detta.

  • Vid vilken tidpunkt anses värdeöverföringen ha skett, när årsredovisningen avges av styrelsen, när bolagsstämman fattar beslut eller vid själva utbetalningen?
  • hur det ska tolkas om ett moderbolag ger sitt dotterbolag koncernbidrag? Ses det som en värdeöverföring när man kan säga att värdet på aktier i dotterbolag torde öka?
  • Hur ser man på om dotterbolag lämnar koncernbidrag till moderbolag samtidigt som moderbolaget ger dotterbolaget ett aktieägartillskott? Har det skett en överföring från dotterbolaget då?

Srf konsulterna har skrivit till Tillväxtverket och begärt att få ta del av den juridiska analysen. Vi har också skrivit och bett Tillväxtverket se över tolkningarna och påtalat de orimliga i framförallt detta med koncernbidrag, men även utdelning som tas istället för lön i fåmansföretag. Vi har också skrivit till Finansutskottet för att få politikerna att se över lagen, eftersom det verkar som att Tillväxtverket är låsta av nuvarande lagstiftning.

Vi har inte fått några svar än så länge. Men vi kommer att fortsätta arbeta för att Tillväxtverket och politikerna skapar tydliga och rimliga regler.

Stöd för hyra

Det är beslutat att hyresvärdar kan få stöd för lämnade hyresrabatter till hyresgäster i vissa branscher under perioden april – juni. För att få stödet krävs att avtal om hyresrabatt ingåtts med hyresgästerna före sista juni. Det finns vissa villkor avseende denna överenskommelse, till exempel att hyran efter juni inte får ändras.

Även här finns vissa villkor som diskuterats en del. Men för hyresvärdarna går det bra att komma förbi vissa oklarheter genom att villkora rabatten mot att de faktiskt får stödet.

För båda parter finns en diskussion om hur detta ska bokföras. Det synes ganska naturligt för båda parter att periodisera rabatten över perioden april – juni. Men en strikt tolkning av i vart fall K3 (i K2 är det mer oklart) leder troligen till att rabatten ska periodiseras över hela kvarvarande hyresperioden.

I syfte att få till en redovisning över den period som det faktiskt avser har Srf konsulternas redovisningsgrupp skrivit ett förslag till Bokföringsnämnden (BFN) som bygger på att BFN i ett särskilt allmänt råd uttalar god redovisningssed i frågor kopplade till stödåtgärder med anledning av corona. I vårt förslag får då rabatten, i vart fall hos hyrestagaren, redovisas i perioden april – juni. Här får vi hoppas på en snabb hantering av BFN så vi får svar på frågan.

Omställningsstöd

Det finns ett förslag som har varit ute på remiss avseende ett omställningsstöd. Detta är inte beslutat ännu och jag väljer att inte gå in i detaljer. Annars kan man med fog säga att vissa delar av förslaget är just väldigt detaljerade.

Srf konsulterna har svarat på remissen och bland annat återigen framfört att spärra ett helt stöd baserat på att ett fåmansföretag tar utdelning inte är rimligt. Vi har också framfört att  det krav på revisorsintyg som finns i förslaget riskerar att belasta framförallt företag som inte har någon revisor med stora kostnader för att kunna få intyget. Det vore av flera anledningar rimligt om Auktoriserade Redovisningskonsulter kunde skriva en rapport motsvarande intyget.

Förutom att svara på remissen har vi deltagit i en diskussion med Skatteverket om de praktiska frågorna avseende omställningsstödet. Vi har också deltagit i en hearing som finansdepartementet kallade till med anledning av komplettering av det redan utsända och remissbehandlade förslaget.

Vårt arbete i denna fråga koncentreras kring att

  • få till ändringar avseende frågan om att utdelning helt och hållet ska diskvalificera bolag från att få stödet,
  • ge Auktoriserade Redovisningskonsulter möjlighet att lämna intyg, åtminstone i de fall stödet understiger 100 tkr,
  • få till tydligare och bättre modeller för vilka som kan erhålla stödet samt vilka kostnader som ska vara stödberättigade, och
  • att det blir tydligt och enkelt vilka uppgifter som ska anges när stödet begärs.

Generellt om redovisning av stöd

En stor redovisningsmässig fråga har varit när stöden kan redovisas. Vad gäller korttidsarbete är det ett problem då själva ansökan är en förutsättning för att få stödet. Om det skulle vara så att ett bolag är lite sen med att söka stödet, och då hamnar i en kontrollbalansräkningssituation, kan det leda till att det inte kan få stödet. Men om bolaget hade fått stödet hade det inte hamnat i ett läge där det varit tvunget att upprätta kontrollbalansräkning. Det riskerar att bli ett moment 22 bara för att stödet inte får bokföras i den period det faktiskt hör hemma.

Stödet avseende hyra kan inte heller per automatik bokföras i den period det hör hemma. Det kan åtminstone leda till märkliga effekter i redovisningen.

I det förslag till allmänt råd som Srf konsulternas redovisningsgrupp skickat till Bokföringsnämnden har vi framfört att dessa stöd ska kunna bokföras i den period de faktiskt hör hemma. Detta oavsett när själva ansökan har skickats in. I vårt förslag ingick också att det även ska kunna tillämpas vid bedömning av om kontrollbalansräkning behöver upprättas eller inte. På det sättet ser vi att fler företag skulle kunna räddas och vi skulle dessutom få en rimligare redovisning.

Sammanfattningsvis kan noteras att vad gäller vissa frågor ser det ut som om politiker och myndigheter har bestämt sig och det är svårt att nå framgång. Det hindrar oss inte att fortsätta vårt arbete med att påverka, och vad gäller omställningsstödet är ju beslutet inte fattat än.

På vår webbplats hittar du information om flera frågor kopplade till coronakrisen.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons