Annons
Branschaktuellt

Viktiga ändringar avseende redovisningen av stöd med anledning av coronaviruset

Bokföringsnämnden har sedan juni 2020 ett allmänt råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Det allmänna rådet har nu kompletterats med en bestämmelse om intäktsredovisning av stöd till följd av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 har. Det är något som vi i Srf konsulterna länge har jobbat för.
Text: Claes Eriksson
Annons

Intäktsredovisningen har tidigare inte reglerats i det allmänna rådet. Det innebär att företagen är hänvisade till de regler om redovisning av stöd som finns i det aktuella regelverk som företaget tillämpar vid upprättande av årsbokslut eller årsredovisning. De reglerna är inte skrivna för den typ av retroaktiva stöd som stöden för effekterna av coronaviruset är. Nu får företagen möjlighet att tillämpa en ny bestämmelse i Bokföringsnämndens allmänna råd.

Den nya punkten innebär att så kallade coronastöd under vissa förutsättningar får intäktsföras det räkenskapsår som stödet hänför sig till. Det krävs bland annat att det, när årsbokslutet eller årsredovisningen avges, finns en utfärdad författning om stödet. Med det menas att lagstiftning och/eller förordning ska vara beslutad. Det räcker inte att det är aviserat att ett stöd ska införas eller förlängas, de slutliga reglerna måste vara på plats. Som exempel kan nämnas att det för omställningsstöd och omsättningsstöd för tiden augusti 2020 och framåt än så länge inte finns i några utfärdade författningar. Det torde vara nära förestående, men de är i dagsläget inte beslutade.

Vidare krävs att företaget vid avgivande av årsbokslut eller årsredovisning med rimlig säkerhet både kommer att uppfylla villkoren för stödet och erhålla detsamma. Under de förutsättningarna får stödet tas upp till det belopp som med rimlig säkerhet kommer att erhållas och som är hänförligt till räkenskapsåret.

Det finns ingen vägledning kopplat till det allmänna rådet som anger vad som kan menas med rimlig säkerhet. Med anledning av Bokföringsnämndens ändring håller Srf konsulternas redovisningsgrupp på att arbeta om de frågor och svar som vi tidigare lämnat. Där ska vi bland annat förtydliga vår syn på frågan om rimlig säkerhet. Preliminärt skulle jag säga att rimlig säkerhet ställer ganska höga krav. I princip ska företagen kunna svara ja på frågan ”Kommer ni att få stödet och kan stödets storlek beräknas?”.

I sammanhanget kan noteras att bedömningen om ett stöd kan intäktsföras på det räkenskapsår det hänför sig till får göras senast i samband med att årsbokslutet eller årsredovisningen avges. Det anges att detta får göras trots de regler om händelser efter balansdagen som gäller enligt det regelverk (K2, K3 eller årsbokslutsregelverket) företaget i övrigt använder sig av.

Det har inte tillkommit några nya krav i det allmänna rådet vad gäller tilläggsupplysningar. Fortfarande gäller att det ska upplysas om att det allmänna rådet om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset tillämpas, men det finns ingen bestämmelse om att upplysa om hur rådet tillämpas. I sin information om ändringen anger däremot Bokföringsnämnden att det kan bli aktuellt för bland annat företag som upprättar årsredovisning att lämna not med upplysning om exceptionella intäkter enligt 5 kap. 19 § årsredovisningslagen. Jag skulle också säga att det i vissa fall kan bli aktuellt att lämna upplysning om principerna vid värdering av tillgångar i enlighet med 5 kap. 4 § årsredovisningslagen, åtminstone för företag som tillämpar K3.

Av bestämmelsen om ikraftträdande framgår att ändringarna får tillämpas på årsbokslut och årsredovisningar som avges från och med den 22 januari 2021. Det gäller även om företaget har balansdag före den dagen.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons