Grundregeln i aktiebolagslagen är fortfarande att ett aktiebolag ska ha revisor. Men på sex år har revisionen försvunnit i mer än hälften av Sveriges drygt 500 000 aktiebolag. Anledningen till det är att de flesta nybildade aktiebolag och de som är under viss storlek numera kan välja bort revisionen. Men det är inte samma sak som att alla dessa bolag är utan stöd från proffs. Många bolag väljer att behålla revisorn som rådgivare, andra anlitar en Auktoriserad Redovisningskonsult.

Små privata bolag

Det är dock endast tämligen små privata bolag som tillåts avvika från aktiebolagslagens huvudregel. Det innebär att bolag som valt bort revisionen, vid slutet av varje räkenskapsår måste pröva om man fortfarande klarar gränsvärdena. Det gör inte bolaget om det uppfyller mer än ett av följande villkor:

  1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än tre,
  2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor,
  3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än tre miljoner kronor.

Motsvarande bestämmelser gäller även för moderbolag i en koncern.

När ett bolag som saknar revisor nått upp till minst två av ovanstående värden under de senaste två räkenskapsåren måste bolagsordningen ändras och en revisor väljas på en bolagsstämma. Det sker lämpligast på den bolagsstämma där årsredovisningen för det andra året ska fastställas. Observera att det är samma värden som ska vara uppfyllda två år i rad.

Bolagsverket

Bolagsverket hjälper för närvarande inte till med att göra bolag och bolagsledning uppmärksamma på att det kan vara dags för ett bolag att ändra i sin bolagsordning och välja en revisor. Utan det är något som bolagsledningen löpande måste beakta.

Skadestånd

Att förbise att ett aktiebolag borde ha en vald revisor är inte straffsanktionerat i aktiebolagslagen. Men när villkoren för att ha en vald revisor är uppfyllda är det ingen tvekan om att styrelsen brister i sin efterlevnad av aktiebolagslagen om den inte ser till att ett revisorval genomförs. Det kan leda till ansvar för skador som normalt kunnat undanröjas vid en revision. Till detta kommer att ett bolag som saknar revisor löper risken att tvingas gå i likvidation. Det framgår av 25 kapitlet 11 § aktiebolagslagen.

Mycket talar för att vi i framtiden kommer att få ett ökat antal ansvarsprocesser mot ägare och personer i ledande ställning i bolag som saknar revisor när de enligt aktiebolagslagen borde ha en vald sådan. Som Auktoriserad Redovisningskonsult bör du hjälpa dina bolagskunder och uppmärksamma dem på när det är dags att välja revisor.