Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Nya lagar kring halvårsskiftet

Nu har vi gått in i andra halvan av 2024. Vid halvårsskiftet träder som vanligt många nya lagändringar i kraft. Det är ändringar i bokföringslagen, årsredovisningslagen och många andra lagar. Vi har samlat de viktigaste lagändringarna som du som redovisningskonsult och lönekonsult behöver ha koll på.
Annons

Överföring av räkenskapsinformation

Den ändrade och moderniserade regeln om överföring av räkenskapsinformation i bokföringslagen träder i kraft den 1 juli. Ändringen innebär att företaget kan förstöra en pappershandling eller en elektronisk handling om räkenskapsinformationen överförs till en annan pappershandling eller elektronisk handling. Regeln är formulerad så att den omfattar alla överföringar av information mellan handlingar, och inte bara överföringar mellan olika material.

Det införs ett förtydligande om att handlingarna endast får förstöras om överföringen inte innebär någon risk att räkenskapsinformationen förändras eller försvinner. Det kravet finns redan i dag men är då utryckt som att överföringen ska ske på ett betryggande sätt. I den föreslagna ändringen införs också ett krav på att handlingarna endast får förstöras ”om överföringen med hänsyn till tekniska metoder, organisatoriska åtgärder och övriga omständigheter inte innebär risk för att räkenskapsinformationen förändras eller försvinner”. Bokföringsnämnden har lämnat förslag till uppdateringar av det allmänna rådet som nu är ute på remiss. Nämnden väntas fatta beslut om uppdateringarna under början av hösten.

Läs mer i vår artikel Ett steg närmare beslutet att kasta kvittot!.

Datering av årsredovisning

Tidigare har gällt att en års- eller koncernredovisning ska innehålla uppgift om datum för undertecknandet. Detta krav har nu kompletterats med ett krav på att årsredovisningen även ska dateras. Nu gäller alltså att två datum ska anges. Dels ska årsredovisningen innehålla uppgift om den dag (eller de dagar) då den undertecknades, dels ska årsredovisningen dateras. Det ytterligare kravet om datering av årsredovisningen ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av juni 2024.

Kombiuppdrag

Ett så kallat kombiuppdrag innebär att ett företag anlitar samma revisionsbyrå både för hjälp med bokföringen och för utförande av revisionen. Nu moderniseras reglerna om kombiuppdrag.

Den som är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder ett företag vid bokföringen ska som huvudregel inte få vara revisor för företaget. För mindre företag som inte är noterade på en reglerad marknad ska det finnas ett undantag enligt vilket en sådan person får vara revisor för företaget, om biträdet avser uppgifter som inte utgör en del av företagets interna kontroll och där utrymmet för bedömningar är begränsat, eller om biträdet avser avslutandet av den löpande bokföringen.

Ändringarna sker i revisionslagen, aktiebolagslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt stiftelselagen och ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2024.

Uppställningsform för eget kapital

Uppställningsformen avseende eget kapital för kategorin övriga företag kommer enbart att avse handelsbolag och enskilda näringsidkare. Kategorin övriga företag kommer i stället att få en ny uppställningsform som är mer lik den som gäller för aktiebolag, men mer flexibel. Den nya uppställningsformen ska användas av bland annat stiftelser, ideella föreningar och samfällighetsföreningar. Ändringarna i årsredovisningslagen ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av juni 2024.

Hållbarhetsrapportering

Lagändringarna i årsredovisningslagen om hållbarhetsrapportering innebär att det ställs krav på mer detaljerad hållbarhetsinformation, till exempel när det gäller utsläpp av växthusgaser. Krav ställs också på företagen att rapportera om hur hela dess värdekedja påverkar hållbarhetsfrågor samt vilka åtgärder som har vidtagits för att identifiera, övervaka, begränsa och stoppa denna inverkan. Kravet på att lämna en hållbarhetsrapport utvidgas också till att i princip alla företag som är noterade på en reglerad marknad. Hållbarhetsrapporten ska granskas av en auktoriserad revisor.

Rapporteringskraven införs stegvis och de företag som är först ut ska börja tillämpa de nya reglerna för räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av juni 2024. För företag som inte tillämpar brutet räkenskapsår innebär det att den första hållbarhetsrapporten ska upprättas för räkenskapsåret 2025.

Rut- och rotavdrag höjs

Från och med den 1 juli 2024 införs en högre gräns för rot- och rutavdrag och två separata tak införs för skattereduktionerna. Under beskattningsåret 2024 ska taket för rotavdrag vara 75 000 kronor per person och 75 000 kronor per person för rutavdraget. Denna förändring träder i kraft den 1 juli och gäller alltså de sista sex månaderna. Det är alltså de totala gränserna för hela beskattningsåret som förändras.

Fram till den 30 juni 2024 får dock högst 50 000 kronor användas för rotavdrag och högst 75 000 kronor sammanlagt för rot- och rutavdrag. Fram till och med den 30 juni gäller alltså de ”gamla” reglerna. Efter den 1 juli höjs alltså taket för rotavdrag och två separata tak införs. Läs mer om reglerna i artikeln Höjda gränser för rot och rutavdrag från den 1 juli.

Kompensation till personer födda 1957

Riksdagen har beslutat om att personer som är födda 1957 ska kompenseras för den uteblivna skattesänkningen för beskattningsåret 2023. Kompensationen, som motsvarar den skattelättnad det förhöjda grundavdraget skulle ha inneburit, kommer att betalas ut tidigast första veckan i juli. Läs mer om detta i artikeln Nu kompenseras personer födda 1957.

Skatteverket har möjlighet att markera individuppgifter

Från och med den 1 juli får Skatteverket en möjlighet att markera individuppgifter som Skatteverket inte har lagt till grund för beskattningsbeslut. Det kan exempelvis handla om att Skatteverket inte har lagt uppgiften till grund för beslut om arbetsgivaravgifter eller skatteavdrag eller att uppgiften inte har legat till grund för beskattning av den som uppgiften avser. En sådan markering ska lämnas ut tillsammans med uppgiften. Markeringen kommer även att synas på Mina sidor för den som uppgiften avser. För att kunna markera en uppgift krävs att Skatteverket i ett beslut haft anledning att bortse från en uppgift som lämnats om en betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration. Beslut om markering kan inte överklagas.  Däremot ska markeringen tas bort om Skatteverket inte längre bortser från uppgiften. Läs mer i Skatteverkets rättsliga vägledning.

Ändringar i föräldraförsäkringen

Föräldrar till barn som är yngre än 15 månader kan ta ut upp till 60 så kallade dubbeldagar. Detta är dagar då de är föräldralediga tillsammans och båda får föräldrapenning. Tidigare var antalet dubbeldagar 30, och de kunde bara tas ut fram tills barnets 1-årsdag.

Det är bara dubbeldagarna som blir fler den 1 juli, inte det totala antalet dagar med föräldrapenning. Antalet dagar som är reserverade för den ena föräldern ändras inte heller.

Samtidigt kan föräldrar föra över dagar med föräldrapenning till fler personer än bara barnets vårdnadshavare eller bonusförälder.

De nya reglerna gäller från och med 1 juli 2024. De nya reglerna gäller även barn födda innan 1 juli 2024. Här kan du läsa mer.

Höga sjuklönekostnader

Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör. Arbetsgivare har sedan 2015 haft möjlighet att få ersättning för höga sjuklönekostnader. Från och med den 1 juli 2024 upphör utbetalning av den ersättningen vilket innebär att arbetsgivare kan få ersättning för sjuklönekostnader till och med 30 juni 2024. Utbetalning har skett automatiskt till skattekontot utifrån uppgifter lämnade i arbetsgivardeklarationen.

Nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skånes län har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Föreskrifterna förtydligar vad som tidigare har gällt enligt lag. Den större förändringen är införandet av periodisk rapporteringsskyldighet. Föreskrifterna innebär att verksamhetsutövare som omfattas av länsstyrelsernas penningtvättstillsyn periodiskt eller på begäran ska rapportera in vissa uppgifter till länsstyrelserna. Bestämmelsen anger övergripande kategorier av uppgifter som ska lämnas in. Det avser uppgifter om vilken typ av verksamhet verksamhetsutövaren bedriver, verksamhetens kunder, verksamhetsutövarens riskbedömning och rutiner eller övriga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsens ambition är att under hösten 2024 lämna mer information om när rapporteringen ska ske och förtydliga vilka uppgifter som verksamhetsutövarna ska rapportera.

Ändringarna i föreskrifterna gäller även bland annat

  • föreskrifter kring den allmänna riskbedömningen
  • riskklassificering av kunder
  • rutiner och riktlinjer
  • åtgärder för kundkännedom
  • skärpta åtgärder för kundkännedom

Ändringarna innebär inte några nya skyldigheter för verksamhetsutövare som omfattas av Länsstyrelsens tillsyn. Läs mer om ändringarna i föreskrifterna.

Läs mer

Läs om besluten på Riksdagens hemsida

Länsstyrelsernas föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Aktuella artiklar
Annons